Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Vuosikertomus 2014

Vuonna 2014 uskonto oli esillä sekä mediassa että laajemmin julkisessa keskustelussa. Uskonnonopetus ja yleisemmin uskonnon asema kouluissa puhuttivat. Ääri-islamilaisen ISIS -liikkeen nousu kirvoitti keskustelun muslimeista terroristeina. Tarvetta USKOT-foorumin esiintymiseen ja vaikuttamiseen oli enemmän kuin mihin lähes vapaaehtoisvoimin toimiva USKOT-foorumi pystyi vastaamaan.

1.     Yleistä

 

Vuosi on ollut vaiherikas ja tapahtumia täynnä. Uskonto on ollut esillä sekä mediassa että laajemmin julkisessa keskustelussa. Erityisesti uskonnonopetus ja yleisemmin uskonnon asema kouluissa, mm. aamunavaukset, ovat puhuttaneet.  Syksyllä Lähi-idässä tapahtunut ääri-islamilaisen ISIS -liikkeen nousu kirvoitti myös Suomessa keskustelun muslimeista terroristeina. Monet muslimit pelkäsivät leimautuvansa. Tarvetta USKOT-foorumin esiintymiseen ja vaikuttamiseen on ollut runsaasti, enemmän kuin mihin olemme pystyneet. USKOT-foorumi on laajasta yhteiskunnallisesta kattavuudestaan huolimatta edelleen toiminut pääasiassa vapaaehtoisvoimin.

 

Foorumi on tehnyt useita lausuntoja: uskonnonopetuksesta lukuisia, myös muslimien leimaamisesta ja terrorismin uhasta. Viranomaisten luona on käyty esittelemässä Foorumin toimintaa ja etsimässä taloudellista tukea, mutta myös keskustelemassa oman maan ja kansainvälisestä tilanteesta. Moniuskontoinen kalenteri on käännetty ruotsiksi ja englanniksi, osin vapaaehtoistyönä.

 

Resurssit ovat, kiitos taustayhteisöjen joustavuuden, lähes kaksinkertaistuneet, mutta eivät vieläkään antaneet mahdollisuutta toimiston perustamiseen ja henkilöstön palkkaamiseen. Tämä on rajoittanut USKOT-foorumin näkyvyyttä ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Toiminta on tapahtunut pääosin hallituksen ja työryhmien vapaaehtoistyönä ja sihteerin toimesta. Budjetista on katettu ainoastaan vaatimaton sihteerin palkkio.

 

Taustayhteisöistä koottiin erilaisia työryhmiä valmistelemaan ja tukemaan hallituksen työtä. Näitä olivat uskonnonopetusta, moniuskontoista kalenteria sekä kansainvälisiä asioita käsittelevät työryhmät. Myös tiedotusryhmä sekä nuoriso- ja naisryhmä olivat suunnitteilla, mutta nämä eivät lähteneet käyntiin kertomusvuoden aikana.

 

 

2.     Järjestäytyminen

 

2.1    USKOT -foorumin perustaminen ja rekisteröityminen

Vuosi 2014 oli USKOT -foorumin neljäs toimintavuosi. Sen perustajajäsenyhteisöt edustavat kolmea uskontoperinnettä: juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia. Foorumissa ovat mukana Suomen Ekumeeninen Neuvosto, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko, Suomen Islamilainen Neuvosto, Suomen Islam-seurakunta ja Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto. Foorumin päämääränä on vaalia yhteiskuntarauhaa maassamme uskonnonvapautta vahvistavassa hengessä edistämällä uskontojen välistä vuoropuhelua, yhdenvertaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä Foorumin tärkeäksi katsomissa asioissa.

”Uskontojen yhteistyö Suomessa ry – USKOT-foorumi / Religionernas samarbete i Finland rf – RESA-forumet” -yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 24.1.2011. Yhdistys rekisteröitiin 15.5.2012.

 

2.2    Vuosikokous

USKOT-foorumin neljäs vuosikokous pidettiin 20.3.2014 klo 17.00–19.00 Suomen Ev.lut. kirkon Kirkkohallituksessa, Satamakatu 11 A, 7. krs, Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin istuva puheenjohtaja Yaron Nadbornik ja sihteeriksi Anja Toivola-Stambouli. Vuosikokous käsitteli seuraavat asiat:

o   Vuoden 2013 tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;

o   Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2014;

o   Uuden varajäsenen valitseminen hallitukseen eroa pyytäneen tilalle, ja kahden jäsenen ja varajäsenen keskinäisten roolien uudelleen järjestely;

o   Kahden tilintarkastajan sekä varatilintarkastajan valitseminen

 

2.3    Hallitus 2013- 2014

 

USKOT-foorumin kolmas, 25.4.2013 pidetty vuosikokous valitsi hallituksen jäsenet toimikaudeksi 2013–2014.  Hallituksen kokoonpano vuonna 2014 oli seuraava:

 

Puheenjohtajisto:

Puheenjohtaja:

       Yaron Nadbornik, Suomen Juutalaisten Seurakuntien keskusneuvosto

Varapuheenjohtajat:

Kaarlo Kalliala, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko

Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen, Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE)

 

Hallituksen jäsenet 25.4.2013 -20.3.2014:

 

Jan Edström, Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN), varalla Ilari Rantakari

Milena Parland, Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN), varalla Jari Portaankorva

Pekka Y Hiltunen, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko, varalla Risto Jukko

Pia Jardi, Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE), varalla Isra Lehtinen

Naim Sadik, Suomen Islam-seurakunta, varalla Haris Bedretdin

Deniz Bedretdin, Suomen Islam-seurakunta, varalla Varol Abdrahim

Gideon Bolotowsky, Suomen Juutalaisten Seurakuntien keskusneuvosto, varalla Rony Smolar.

Neljännessä, 20.3.2014 pidetyssä vuosikokouksessa tehtiin joitakin muutoksia hallituskokoonpanoon. Juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston esityksestä valittiin Gideon Bolotowskyn henkilökohtaiseksi varajäseneksi eroa pyytäneen Rony Smolarin tilalle Jan Cibulka, ja Suomen Islam-seurakunnan esityksestä hallituksen kokoonpanoon tehtiin seuraavat muutokset: Valittiin hallituksen jäseneksi Varol Abdrahim, ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Naim Sadik; sekä hallituksen jäseneksi Deniz Bedretdin, ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Haris Bedretdin.

.

Hallituksen jäsenet 20.3.2014 alkaen:

 

Jan Edström, Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN), varalla Ilari Rantakari

Milena Parland, Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN), varalla Jari Portaankorva

Pekka Y Hiltunen, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko, varalla Risto Jukko

Pia Jardi, Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE), varalla Isra Lehtinen

Varol Abdrahim, Suomen Islam-seurakunta, varalla Naim Sadik

Deniz Bedretdin, Suomen Islam-seurakunta, varalla Haris Bedretdin

Gideon Bolotowsky, Suomen Juutalaisten Seurakuntien keskusneuvosto, varalla Jan Cibulka.

Kuten edellisenä vuonna, hallituksen nimeämänä sihteerinä toimi Anja Toivola-Stambouli ja rahastonhoitajana Perry Johansson.

 

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa. Kokoontumiset järjestettiin vuorotellen eri taustayhteisöjen toimitiloissa, mikä antoi Foorumin jäsenyhteisöille mahdollisuuden tutustua paremmin toistensa toimintaan.

 

 

3.     Varsinainen toiminta

 

3.1                Toimintasuunnitelma 2014

Vuoden 2013 toimintasuunnitelmassa oli neljä prioriteettia: uskonnonopetuskeskusteluun osallistuminen, moniuskontoisen kalenterin edelleen kehittäminen, yhteiskuntarauhaseminaarin järjestäminen sekä kansainvälisten yhteyksien vahvistaminen. Suunniteltua uskonnonopetusta koskevaa seminaaria ei kuitenkaan voitu järjestää eikä moniuskontoista kalenteria kehittää toivotulla tavalla. Nämä olivatkin vuoden 2014 toimintasuunnitelmassa etusijalla. Foorumin kotisivut kaipasivat edelleen kehittämistä, ja kansainvälisille yhteyksille oli luotu uusia mahdollisuuksia liittymällä Religions for Peace (Uskonnot rauhan puolesta) -verkostoon. Vuoden 2014 tärkeänä haasteena nähtiin kuitenkin toiminnan vakiinnuttaminen ja USKOT -foorumin vaikutuksen lisääminen vahvistamalla erityisesti tiedottamista ja taloudellisia resursseja.

3.2                Uskonnonopetuksen järjestäminen

Toimintasuunnitelman mukaisesti USKOT -foorumi pyrki vuonna 2014 vaikuttamaan uskonnonopetuksen tulevaan järjestelyyn seuraamalla valppaasti ja osallistumalla aktiivisesti julkiseen keskusteluun asiasta, sekä ottamalla yhteyttä viranomaisiin ja poliittisiin päätöksentekijöihin. Foorumin jäsenyhteisöt pitivät oman uskonnon opetuksen säilyttämistä tärkeänä, koska oman uskonnon hyvä tunteminen vahvistaa nuoren identiteettiä ja luo näin edellytykset myös toisen aidolle kohtaamiselle ja ymmärtämiselle. Tähän liittyi myös ns. pienten uskontojen opettamiseen oikeuttava oppilasmäärä, jonka lisäystä kolmesta kymmeneen oli esitetty hallituksen toimesta, ja joka olisi käytännössä huomattavasti heikentänyt joidenkin uskontojen opetusta maassamme. Tarkoitus oli myös järjestää uskonnonopetusta koskeva seminaari, jossa edellä mainitut kysymykset otettaisiin esille, mahdollisesti yhteistyössä ETNO:n tai muiden toimijoiden kanssa. Edelleen suunniteltiin osallistumista uskonnonopetuksen kehittämiseen toimittamalla nettipohjaista uskonnollista materiaalia yhteistyössä YLE:n tai KT:n kanssa.

 

Uskonnonopetuskeskustelussa pidettiin tärkeänä, että erotetaan selvästi toisaalta oman uskonnon opetus ja yhteinen uskonnonopetus, ja toisaalta toisten uskontojen opetus. Harkittiin jopa uuden lakiehdotuksen valmistelemista nykyisen lukion tuntijakoa ja uskonnonopetusta koskevan lain tilalle.

 

Uskonnonopetusta koskevat lausunnot:

 

o   Heti alkuvuodesta USKOT-foorumi käsitteli Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) lausuntopyyntöä lukion tuntijakoehdotuksesta. Hallitus nimesi asiaa valmistelemaan työryhmän, jonka laatima lausunto toimitettiin OKM:lle 7.2.2014. Lausunnossa korostettiin oman uskonnon opetuksen tärkeyttä.

 

o   USKOT-foorumi kommentoi myös tulevan opetussuunnitelman perusteita (OPS) opetushallituksen nettisivuilla 14.5.2014.

 

o   OKM pyysi 15.5.2014 päivätyllä kirjeellä USKOT -foorumilta lausuntoa hallituksen esityksestä muiden uskontojen kuin evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen uskonnon opetusryhmäkokojen muutoksesta (eli opetusperusteiden tiukennuksesta) perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Lausunto toimitettiin OKM:lle 13.6.2014.  

 

Perustuslakivaliokunta tyrmäsikin syksyllä (25.11.2014) hallituksen esityksen, jonka se katsoi asettavan oppilaat eri asemaan uskonnon tai vakaumuksen perusteella. Taloudellinen hyöty ei olisi ollut merkittävä, mutta yhdenvertaisuus ei olisi toteutunut. Eniten uudistus olisi vaikuttanut katolisen uskonnon ja kaikkien pienimpien uskontojen opetukseen, sekä islamin opetukseen suurimpien kaupunkien ulkopuolella. Näin sen katsottiin heikentävän erityisesti maahanmuuttajaväestön asemaa.

 

o   Opetushallitus oli kesän aikana tehnyt uuden version opetussuunnitelmasta (OPS), jota USKOT -foorumikin oli toukokuussa kommentoinut. Tätä uutta versiota, joka astuisi voimaan vuonna 2016, koskeva lausunto lähetettiin OKM:lle 15.10.2014.

 

Uskonnonopetustyöryhmät:

 

o   Foorumin hallitusta avusti uskonnonopetusta koskevissa kysymyksissä asiantuntijoista ja hallituksen jäsenistä koostuva työryhmä, jonka puheenjohtajan toimi Juutalaisen koulun rehtori Daniel Weintraub ja jäseniä olivat dosentti Jyri Komulainen, Islamin opettaja Isra Lehtinen, toimittaja Milena Parland sekä Suomen Islam-seurakunnan edustaja Varol Abdrahim. Puheenjohtajan ollessa osan aikaa estyneenä osallistumaan ryhmän työhön, ryhmää täydennettiin tarpeen mukaan hallituksen jäsenillä.

 

o   Lukion tuntijakoehdotusta koskevan lausunnon laativat Jan Edström, Pia Jardi ja Milena Parland yhdessä sihteerin kanssa.

 

o   Opetusryhmäkokoja koskevan lausunnon valmistelua veti Isra Lehtinen. Muut ryhmän jäsenet olivat Daniel Weintraub, Yaron Nadbornik, Anja Toivola-Stambouli sekä Jyri Komulainen. Lainopillista asiantuntemusta haettiin professori Veli-Pekka Viljaselta.

 

o   Opetussuunnitelman uutta versiota (OPS-16) kommentoitiin Isra Lehtisen laatiman pohjatekstin perusteella.

 

Mediakeskustelu uskonnonopetuksesta:

 

Mediassa vilkkaana jatkuneeseen uskontokeskusteluun osallistuivat myös USKOT-foorumin hallituksen ja taustayhteisöjen edustajat. Gideon Bolotowsky osallistui ruotsinkielisen TV:n Obs -ohjelmassa käytyyn uskonnonopetusta koskevaan keskusteluun.  Helsingin Sanomien mielipidesivulla julkaistiin 1.2.2014 artikkeli ”Yhteiset uskontotunnit vesittävät opetuksen”, jonka allekirjoittajina olivat Gideon Bolotowsky, Anas Hajjar ja Heikki Huttunen, kukin yhteisöjensä puolesta, sekä Yaron Nadbornik USKOT-foorumin puolesta. Ruotsinkielinen versio julkaistiin HBL:ssä 13.2.2014.

Kun apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen kehotti 24.3.2014 Opetushallitusta tarkistamaan ohjeistustaan kouluille perinteisten ja uskonnollisten juhlien järjestämisestä, asiasta seurasi vilkas mediakeskustelu mm. suvivirrestä ja monikulttuurisista juhlista. Milena Parland tarjosi HBL:lle artikkelia ”Får tomtarna dansa på julfesten?” ja Varol Abdrahim kirjoitti HBL:ään islaminopetuksesta. 

 

Uskonnonopetusta koskeva seminaari:

Kevään aikana keskusteltiin myös mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä Sisäasiainministeriön alaisen Etnisten suhteiden neuvottelukunnan ETNO:n kanssa, jonka jokakeväinen foorumi käsitteli uskonnonopetusta. Tämä ei kuitenkaan toteutunut.

Hallituksen jäsen Pekka Hiltunen laati ehdotuksen uskonnonopetusta koskevan seminaarin sisällöksi. Lähtökohtana oli ajatus oman maailmankatsomuksen jäsentymisestä, joka tarjoaisi pohjan dialogille.  Kysyttäisiin onko sekulaarinen eksklusiivisuus ainoa ratkaisu.  Puhuttaisiin myös vähemmistöuskonnon opetuksen kehittämisestä ja uskonnonopetuksen mahdollisuuksista monikulttuurisen ja moniuskontoisen yhteiskunnan rakentajana. Hallitus antoi tukensa ehdotukselle, jonka toteutuminen kuitenkin siirtyi vuoden 2015 puolelle.

 

 

 

3.3                Uskonnollisen radikalismin heijastuminen Suomessa

Loppukesästä äärimmäisen väkivaltaisen ISIS -järjestön toiminta ja sen saama suuri mediahuomio heijastui myös Suomeen. Muslimit saivat kokea, että he joutuivat ikään kuin vastuuseen näistä hirmuteoista. USKOT-foorumin hallituksessa käytiin syksyn kuluessa asiasta monta keskustelua. Pidettiin tärkeänä, että huonoistakin asioista pystyttäisiin puhumaan ja korostettiin sitä, että väkivaltaa ei missään olosuhteissa tulisi hyväksyä eikä erityisesti uskonnon nimissä. Pohdittiin, millä tavalla voitaisiin vähentää näitä stereotypioita. Arvostettiin sitä, että Suomessa USKOT -foorumissa istumme kuitenkin kaikki saman pöydän ympärillä. Päätettiin lisätä Foorumin nettisivuille osio, jossa julkaistaisiin kirjoituksia ajankohtaisista aiheista.

 

Syksyn mittaan tilanne kärjistyi. Musliminuorison radikalisoituminen aiheutti huolta muslimien piirissä. Maailmalta tuleva äärimuslimien toimintaa koskeva uutisointi sai paitsi median myös Suomen viranomaiset varuilleen. Poliisi oli kutsunut muslimeja haastateltavaksi ja pidätyksiäkin oli nähty. Myös opettajiin oltiin viranomaisten taholta oltu yhteydessä ja heiltä on haluttu tietoja. Katsottiin, että kysymystä ei voida ohittaa. Toisaalta julkinen kuva vääristyy, jos annetaan ymmärtää, että vain muslimit radikalisoituvat. Loppusyksystä uutisoitiin vielä suomalaisen muslimiyhteisön päätymisestä Arabiemiraattien terroristilistalle. Tässä yhteydessä joutui yksi USKOT-foorumin jäsenyhteisöistä, Suomen Islam-seurakunta, väärinkäsityksen vuoksi mediapyöritykseen.

 

Päätettiin toimittaa sisäministeri Päivi Räsäselle ja hänen kauttaan viranomaisille vetoomus, jossa korostetaan hienotunteisuutta sotatoimialueille matkustaneiden ja heidän perheidensä kohtelussa, niin etteivät kaikki muslimit leimautuisi. Ministeri Räsänen kutsuikin USKOT-foorumin delegaation tapaamiseen 16.1.2015. Foorumia edustivat puheenjohtaja Yaron Nadbornik, varapuheenjohtajat Kaarlo Kalliala ja Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen sekä hallituksen jäsen Pia Jardi ja sihteeri Anja Toivola-Stambouli.

 

Syksyn kuluessa oli myös valmisteltu helmikuun 2015 alkuun sijoittuvalle Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikolle (Harmony Week) ”Riskiretket”-paneelikeskustelua uskontojen sisäisestä moninaisuudesta ja ääriliikkeistä.

 

 

3.4                Moniuskontoinen kalenteri

Moniuskontoinen kalenteri on eräs USKOT-foorumin tärkeimmistä hankkeista. Se julkaistiin syyskuussa 2012 nettikalenterina (), koska katsottiin, että tällaiselle kalenterille on suuri tarve yhä monikulttuuristuvammassa Suomessa. Kukin Foorumin taustayhteisö osallistui työhön valitsemalla kalenteriin tulevat pyhät ja kirjoittamalla pyhiä koskevia tekstejä.

Keväällä 2014 Kirkkohallitus myönsi kertaluonteisen avustuksen uskontokalenterin kehittämiseksi siten, että siitä laaditaan mobiiliversio, ja tekstit käännetään myös muille kielille. Avustuksen turvin teksti käännettiin englanniksi. Foorumin hallituksen jäsen Jan Edström teki vapaaehtoistyönä ruotsinkielisen käännöksen. Tarkoitus on jatkossa lisätä vielä venäjä ja arabia kielivalikoimaan sitä mukaa kuin rahoitusta löytyy.

Kalenteri esittelee yleisten juhlapäivien lisäksi islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon pyhiä, sekä kristinuskon osalta katolisen, luterilaisen ja ortodoksisen perinteen juhlapyhiä ja merkkipäiviä. Klikkaamalla tiettyä pyhää aukeaa näytön kokoinen selittävä teksti. Mukaan on liitetty myös linkkejä lisätiedon saamiseksi. Se on tarkoitettu suurelle yleisölle, kouluille, päiväkodeille, sairaaloille, puolustusvoimille samoin kuin muille yhteiskunnan laitoksille sekä kansalaisjärjestöille, joiden piirissä on henkilöitä eri uskontotaustoista.

 

Kalenterityöryhmän jäseniä olivat vuonna 2014: Simon Livson ja Daniel Weintraub – Juutalainen seurakunta; Pekka Hiltunen – Ev.lut. kirkko; Jan Edström – SEN; Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen ja Anas Hajjar – SINE; Haris Bedretdin ja Ramil Belyaev – Islam -seurakunta.

 

 

3.5                Teemat ja tapahtumat

3.5.1              SuomiAreena

Toimintasuunnitelmaan mukaan USKOT-foorumi olisi osallistunut Porissa 13-19.7.2014 pidettävään SuomiAreenaan järjestämällä keskustelu esim. teemasta ”Uskonnot julkisessa tilassa”. Tämä ei kuitenkaan toteutunut, sillä tilaisuus olisi pitänyt varata jo edellisenä vuonna. Asia päätettiin korjata vuonna 2015, jolloin ohjelmassa on suuri uskontokeskustelu.

 

3.5.2             USKOT-foorumin linjaseminaari 4.3.2014

 

USKOT-foorumin hallitus päätti järjestää linjaseminaarin, koska Foorumin perustamisesta oli kulunut jo kolme vuotta, ja oli syntynyt tarve kokoontua erikseen tarkastelemaan Foorumin yleistä tilannetta ja sen toiminnan linjauksia jatkossa. Kutsu oli lähetetty sekä hallituksen jäsenille että varajäsenille samoin kuin eri työryhmien jäsenille. Seminaarin teemat olivat: Vaikuttamistoiminta – kotimainen ja kansainvälinen; tiedotus, sekä uskonnonopetus. Erityisesti keskusteltiin vaikuttamisesta ja tiedotuksen nopean reaktion ryhmän perustamisesta, jotta USKOT-foorumi pystyisi tehokkaasti reagoimaan julkisuudessa esille tuleviin haasteisiin. Seminaari järjestettiin Helsingin juutalaisen seurakunnan tiloissa. Seminaarista on laadittu erillinen raportti.

3.5.3             OKM:n tulevaisuuskatsaustyön seminaari 8.5.2014

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön kutsusta seminaariin osallistuivat puheenjohtaja, sihteeri sekä useita hallituksen / työryhmien jäseniä.

3.5.4             ETNO:n Foorumi 15.5.2014

 

Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO järjesti jokakeväisen fooruminsa teemanaan uskonnollis-kulttuuriset kysymykset. USKOT-foorumin puheenjohtaja Yaron Nadbornik esitteli Foorumin toimintaa sekä moniuskontoista kalenteria. Hän oli myös hankkinut paikalle Klezmer-musiikkiyhtyeen, joka esiintyi ohjelman lopussa. Päätettiin, että ETNO:n jäsenyyshaku laitetaan vuoden 2015 toimintasuunnitelmaan.

 

3.5.5             Uskonnot rauhan puolesta -seminaari 2.9.2014

 

Syksyllä 2013 USKOT-foorumin hallitus päätti liittyä jäseneksi maailmanlaajuiseen Religions for Peace (RfP – Uskot rauhan puolesta) -verkostoon. Liittymissopimus allekirjoitettiin järjestön yleiskokouksessa Wienissä 21. marraskuuta 2013. Yleiskokouksen loppujulkilausuma ”Welcoming the Stranger” (vieraan / muukalaisen toivottaminen tervetulleeksi) käsittelee uskontojen moninaisuuden leviämistä ja monikulttuurisuuden hyväksymistä. Teemaa käsiteltiin lukuisissa työryhmissä neljän alateeman kautta. Nämä olivat: Konfliktien ehkäiseminen ja muutos; oikeudenmukainen ja tasapainoinen yhteiskunta; ympäristöä kunnioittava inhimillinen kehitys; sekä uskonnonopetus ja moniuskontoinen opetus.

 

Hallitus katsoi, että paras hyöty konferenssista saataisiin käymällä syventävää keskustelua seminaarissa, johon kutsuttaisiin USKOT-foorumin koko hallitus, mukaan lukien varajäsenet sekä eri työryhmien jäsenet ja aktiiviset yhteistyökumppanit. Seminaari pidettiin Ev.lut. kirkkohallituksen uusissa tiloissa, Kirkon Talossa. Tilaisuudessa johti puhetta Mikko Heikka, foorumin kansainvälisen ryhmän puheenjohtajan ominaisuudessa. Alustuspuheenvuorot käyttivät Ilari Rantakari ja Anja Toivola-Stambouli.

 

Keskustelu oli vilkasta ja ehdotuksia jatkotoimiksi tehtiin runsaasti. Ehdotettiin mm. neuvonpitoa, johon kutsuttaisiin USKOT-foorumin kansainvälisestä toiminnasta kiinnostuneita tahoja (nuoret, naiset, yhteistyökumppanit), sekä tutustumisvierailuja USKOT-foorumin jäsenten kesken. Seminaarista on laadittu erillinen raportti.

 

3.5.6             Uskontojen ja vakaumusten yhteisymmärryksen viikko

 

YK:n Sivilisaatioiden Allianssin aloitteesta syntyneen viikon (World Interfaith Harmony Week) Suomen koordinaattorina on toiminut Fokus ry. USKOT-foorumi ei vuonna 2014 järjestänyt omia tapahtumia, mutta osallistui paneelikeskusteluun. Eurooppasalissa 6.2. järjestettyyn seminaariin ”Uskonnonvapaus ihmisoikeutena” osallistuivat puheenjohtaja Yaron Nadbornik paneelijäsenenä ja Pia Jardi, joka alusti musliminäkökulmasta. Yhteisymmärrysviikon nettisivuilla www.yhteisymmarrysviikko.fi on linkki myös USKOT-foorumin sivuille ja uskontokalenteriin. Lisäksi sekä uskonnonvapausjulistus että lasten oikeus pyhään -julistus on linkitetty. Fokus ry on lähettänyt viikkoa koskevan materiaalin kaikille yläasteille, lukioille, seurakunnille ja uskonnollisille yhdyskunnille, joista yhteystiedot olivat käytettävissä.

Syksyn 2014 kuluessa valmisteltiin USKOT-foorumin tilaisuutta yhteisymmärrysviikolle 2015. Sen teemaksi päätettiin ”Riskiretket” eli uskontojen sisäinen moninaisuus. Paneelikeskustelussa käsitellään uskontojen ääriliikkeitä.

 

3.5.7             Vuoden 2017 juhlavuodet

 

Toimintasuunnitelman mukaisesti USKOT-foorumi valmisteli osallistumistaan itsenäisyyden ja kirkkojen juhlavuoden viettoon yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.  Vuonna 2017 Suomi itsenäisenä valtiona täyttää 100 vuotta. Samana vuonna vietetään myös Ev.lut. kirkon piirissä reformaation 500. merkkivuotta, Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) viettää 100-vuotisjuhlavuottansa, ja järjestetään Ekumeeniset kirkkopäivät.

 

Koska Suomen tulevaisuuden visio on, että Suomi on moniuskontoinen ja monikulttuurinen maa, USKOT-foorumi pitää tärkeänä eri uskontojen liittymistä juhlavuoteen. Mm. Fokuksen, SINE:n ja SEN:in piirissä on keskusteltu eri uskontojen liittymisestä juhlavuoteen. Ehdotettiin uskontojenvälisestä vuoropuhelusta tapahtumaa ”100 vuotta uskontojen rinnakkaiseloa Suomessa”. Fokus on myös kutsunut USKOT-foorumin mukaan eri uskontoihin liittyvään työpajaan.

 

Hallitus nimesi juhlavuotta valmistelevan työryhmän, johon kutsuttiin: Pia Jardi (kokoonkutsuja), Abdessalaam Jardi, Deniz Bedretdin, Rony Smolar (Harriet Haras), Pekka Hiltunen ja Ilari Rantakari.

 

3.5.8             SEN:in ihmisoikeushankkeeseen osallistuminen

USKOT-foorumi päätti vastata myönteisesti Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) pyyntöön tulla mukaan ihmisoikeushankkeeseen asiantuntija/neuvoa-antavassa roolissa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää työpajatyöskentelyn avulla uskonnon- ja vakaumuksen vapaus ihmisoikeutena -koulutusmalli sekä sähköinen aineisto, jota pystyy varioimaan eri kohdeyleisöjä varten.

Hanke olisi jatkoa SEN:in uskonnonvapautta ja ulkopolitiikkaa koskevaan selvitykseen ”Uskonnonvapaus ja ulkopolitiikka - suosituksia Suomelle”, joka julkistettiin 28.8.2013. USKOT -foorumilta pyydettiin syksyllä 2012 puoltavaa lausuntoa tähän selvitykseen. Lausunto on painettu kirjan takakanteen.  USKOT-foorumin yhdyshenkilönä ihmisoikeushankkeeseen toimi Jan Edström.

3.5.9             Arkkipiispan onnittelu

 

USKOT-foorumi osallistui arkkipiispa Kari Mäkisen 60-vuotispäivä -onnitteluun juhlakirjan tabula gratulatoriassa. 

3.5.10           Opinnäytetyö USKOT-foorumista

 

Uskontotieteen opiskelija Sini Paukkunen oli nettisivujemme innoittamana lähestynyt USKOT-foorumia pyynnöllä haastatella hallituksen jäseniä tutkielmaansa varten. Sihteeri oli hänet tavannut ja antanut taustatietoa Foorumista. Hallitus suhtautui myönteisesti tutkimushankkeeseen ja haastattelupyyntöön. Haastattelut tehtiin syksyllä 2014.

 

 

4.     Kansainväliset yhteydet

 

4.1    Religions for Peace (RfP) – Uskonnot rauhan puolesta

Syksyllä 2013 USKOT-foorumin hallitus päätti liittyä jäseneksi maailmanlaajuiseen Religions for Peace (RfP – Uskot rauhan puolesta) -verkostoon (). Liittymissopimus allekirjoitettiin järjestön yleiskokouksessa Wienissä 21. marraskuuta 2013. Samalla Foorumi tuli myös osaksi Euroopan uskontojohtajien verkostoa (ECRL – European Council of Religious Leaders), sillä ECRL toimii RfP:n alueellisena edustajana. USKOT-foorumin varapuheenjohtaja, piispa Kaarlo Kalliala, on myös ECRL:n jäsen. Religions for Peace -verkosto on kattavin maailmanlaajuinen uskontojenvälinen organisaatio. Se pyrkii uskontojohtajien ja uskonnollisten toimijoiden kautta edistämään rauhaa ja löytämään ratkaisuja konflikteihin.  RfP on edustettuna noin 90 maassa, sillä on tarkkailijan status useissa YK:n alajärjestössä ja sen päämaja on New Yorkissa.

Vuoden 2014 aikana USKOT-foorumin yhteydet RfP:n ja ECRL:n kanssa ovat olleet lähinnä tiedotusluonteisia. RfP on lähettänyt säännöllisesti pääsihteerin kirjeitä ja muita ajankohtaisia tiedotteita. ECRL:n toimisto on muuttanut Oslosta Lontooseen.

USKOT-foorumi järjesti syyskuussa 2014 seminaarin RfP:n yleiskokouksen teemoista (kts. 3.5.5.). Seminaarin järjestelyistä vastasi kansainvälisten yhteyksien työryhmä, johon kuului puheenjohtajana piispa emeritus Mikko Heikka ja jäseninä Ilari Rantakari (SEN), Rony Smolar (Juutalainen srk, 6/2014 asti), Abdessalaam Jardi (SINE) ja Ramil Belayev (Suomen Islam-seurakunta).

 

4.2    HWPL:n kutsu

 

Etelä-Korealainen järjestö "Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL)" esitti kutsun osallistua 17-18.9.2014 järjestettävään Rauhankonferenssiin. Järjestäjät olivat yhteydessä puheenjohtaja Yaron Nadbornikiin useita kertoja puhelimitse, sekä tavanneet lyhyesti Ilari Rantakarin ja Anja Toivola-Stamboulin. Hallitus päätti, että USKOT-foorumi ei lähetä kokoukseen edustajaa.

 

5.     Ajankohtaiset teemat ja niihin reagoiminen

 

Vuoden 2014 toimintasuunnitelmassa todetaan, että USKOT -foorumin näkyvyys julkisuudessa ei ole vastannut järjestön tosiasiallista painoarvoa, josta syystä vaikuttavuus on ollut toivottua vähäisempää. Vuoden 2014 aikana haluttiin kehittää viestintää siten, että USKOT-foorumi mielletään näkyvämmäksi dialogin paikaksi. Foorumin profiilia vahvistettiin ja yhteyksiä luotiin viranomaisiin. Foorumin kannalta tärkeistä kysymyksistä esitettiin julkisia kannanottoja. Kotisivujen profiilia nostettiin, mutta ei riittävästi. Julkista keskustelua seurattiin, mutta kapasiteettia reagoida ei ollut tarpeeksi.

Vuosi 2014 on osoittanut, että hyvä tiedottaminen on erittäin tärkeää USKOT-foorumin toiminnalle. Kun media tulvii uskontoaiheisia uutisia ja keskusteluja, on välttämätöntä, että Foorumilla on kapasiteettia osallistua tähän debattiin. Sen on myös pystyttävä tiedottamaan omasta toiminnastaan tehokkaasti. Tällä hetkellä näin ei ole asianlaita. Vähäisistä resursseista johtuen USKOT-foorumilla ei ole ollut ammattitaitoista tiedottajaa käytettävissään. Vuoden 2014 aikana Foorumi on antanut neljä lausuntoa uskonnonopetuksesta, mutta ne eivät ylittäneet uutiskynnystä. Foorumin tunnettuus, profiili ja vaikuttavuus kärsivät tästä. Vuoden aikana on moneen otteeseen keskusteltu kriisitiedottamisen tärkeydestä, ja on ideoitu työryhmiä, joiden jäsenet kuitenkin ovat liian kiireisiä toimiakseen tiedottajina oman toimensa ohella.

Foorumin nettisivustot ovat parantuneet, mutta enemmän voisi tehdä. Kertomusvuoden aikana ei perustettu FaceBook sivuja eikä twitter-tiliä. Ne ovat suunnitelmissa vuodelle ´2015, mutta vaativat osaamista ja työpanosta. Nuorille tarkoitettu TV-aineisto eri uskonnoista on ollut esillä jo pari vuotta, mutta tämänkin idean edelleen kehittäminen vaatisi tiettyä ammattitaitoa.

 

6.     Hallinto

USKOT-foorumin rooli on kehittynyt merkittävästi neljän kuluneen vuoden aikana. Resurssit eivät kuitenkaan ole lisääntyneet samassa suhteessa, eikä Foorumille ole voitu perustaa toimistoa eikä palkata henkilöstöä. Palkkiotoiminen sihteeri on päätynyt hoitamaan hyvin erityyppisiä tehtäviä, toisaalta toimistotyötä ja esityslistojen ja pöytäkirjojen laatimista, toisaalta projektihallintoa, tapahtumien järjestämistä, viranomaisyhteyksiä sekä kannanottojen ja lausuntojen tuottamista. Ongelmaksi on muodostunut tehtävän vaatiman vastuun ja toimivallan epätasapaino, samoin kuin erityisesti suhteessa muihin organisaatioihin sihteerin nimike, joka ei lisää uskottavuutta.

Koska USKOT-foorumin asioiden valmistelu on yhä enemmän käytännössä siirtynyt sihteerille, tämä toivoi valmistelun tueksi työryhmää. Päätettiin, että puheenjohtajisto osallistuu jatkossa sähköpostikeskustelun avulla hallituksen esityslistojen laatimiseen.

Hallitus päätti edelleen, että sihteerin nimike muutetaan pääsihteeriksi, ja että tätä koskeva sääntöjen muutosesitys viedään vuosikokoukseen. Samalla määritellään pääsihteerin tehtäväkuva ja valtuudet.

 

7.     Tapaamiset valtiovallan edustajien kanssa

 

USKOT-foorumin edustajat vierailivat 10.4.2014 tapaamassa Opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtajaa Riitta Kaivosojaa sekä johtaja Tuula Lybeckiä. Delegaatioon kuuluivat puheenjohtaja Yaron Nadbornik sekä hallituksen jäsenet Pia Jardi ja Pekka Y Hiltunen. Tapaaminen oli ystävällinen ja asiallinen, ja delegaatiolle ehdotettiin profiloitumista kansalaisjärjestöksi eikä niinkään uskonnolliseksi järjestöksi. USKOT-foorumille esitettiin myös kutsu osallistua ministeriön tulevaisuuskatsaustyön seminaariin Finlandia-talolla to 8.5.2014.

 

USKOT-foorumin edustajat tapasivat valtiosihteeri Olli-Pekka Heinosen 29.4.2014. Tapaamiseen osallistuivat Foorumin taustayhteisöjen edustajina puheenjohtaja Yaron Nadbornik, varapuheenjohtaja Kaarlo Kalliala, SINE:n puheenjohtaja Anas Hajjar, Foorumin hallituksen jäsen ja SINE:n varapuheenjohtaja Pia Jardi sekä SEN:in pääsihteeri Heikki Huttunen.  Tapaaminen sujui myönteisessä hengessä, ja Foorumin toiminnalle luvattiin periaatteessa tukea.

 

8.     Talous

 

USKOT-foorumin taloudellisen tilanteen parantamiseksi vuosikokous 20.3.2014 teki päätöksen, jolla se hyväksyi varsinaista ja yleistoimintaa koskevan 8,000€:n talousarvion ehdolla, että kukin jäsenyhteisö hyväksyy jäsenmaksunsa kaksinkertaistamisen oman päätöksentekomenettelynsä mukaisesti. Jos näin ei tapahtuisi, toteutuisi edellisen vuoden suuruinen talousarvio. Projektitoiminta, joka koskee moniuskontoisen kalenterin edelleen kehittämistä, toteutuisi siinä määrin kun siihen saadaan erikseen rahoitusta.

 

Vuosikokouksen tekemä päätös toteutui osittain ja varsin myöhään syksyllä. Tämä tarkoitti sitä, että suurimman osan vuotta USKOT-foorumi toimi lähes ilman rahaa. Toisaalta budjetti parani edellisvuodesta siten, että 4,000€:n vuosibudjetin sijasta voitiin toimia 7,500€:n suuruisella budjetilla. Vaikka tämä on huomattava muutos oikeaan suuntaan, se ei edelleenkään tee mahdolliseksi toimiston perustamista eikä toimihenkilöiden palkkaamista.

 

Vuoden 2014 menot muodostuivat Foorumin kotisivujen ja moniuskontoisen nettikalenterin ylläpidosta sekä sihteerinpalkkiosta ja toimistokuluista. Moniuskontoista kalenteria varten saatiin Kirkkohallitukselta 6,000€, joka menee kalenterin kieliversioihin ja mobiilisovellukseen.

 

USKOT -foorumin hallitus katsoo kuitenkin, että Foorumi ei tämän tason rahoituksella pysty jatkossa toimimaan tehokkaasti tavoitteittensa saavuttamiseksi.  USKOT-foorumi on laajasta yhteiskunnallisesta kattavuudestaan huolimatta toiminut pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Budjetista on katettu ainoastaan nettisivuston ja kalenterin tekninen ylläpito, toimistotarvikkeita sekä hyvin vaatimaton sihteerinpalkkio. Vuoden 2014 aikana pyrittiin henkilöresursseja vahvistamaan kokoamalla taustayhteisöistä erilaisia asiantuntijaryhmiä valmistelemaan ja tukemaan hallituksen työtä. Vaikka työryhmät osoittautuivat arvokkaiksi asiantuntemuksen läheteiksi, nekin tarvitsevat tiettyä hallinnollista tukea pystyäkseen toimimaan tehokkaasti.

 

Hallitus pitää erityisen tärkeänä ulkopuolisen rahoituksen saamista valtionhallinnolta.