Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Vuosikertomus 2013

 Vuosi 2013 oli USKOT -foorumin kolmas toimintavuosi. Prioriteeteiksi määriteltiin uskonnonopetuskeskusteluun osallistuminen, moniuskontoisen kalenterin edelleen kehittäminen, yhteiskuntarauhaseminaarin järjestäminen sekä kansainvälisten yhteyksien vahvistaminen. USKOT-foorumi liittyikin vuoden 2013 lopulla Religions for Peace (RfP) - Uskonnot rauhan puolesta - järjestöön. Suurimmaksi haasteeksi muodostui toiminnan vakiinnuttaminen ja resurssien vahvistaminen.

 

 

1.     Järjestäytyminen


1.1 USKOT -foorumin perustaminen ja rekisteröityminen

Vuosi 2013 oli USKOT -foorumin kolmas toimintavuosi. Sen perustajajäsenyhteisöt edustavat kolmea uskontoperinnettä: juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia. Foorumissa ovat mukana Suomen Ekumeeninen Neuvosto, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko, Suomen Islamilainen Neuvosto, Suomen Islam-seurakunta ja Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto.

 

 

Foorumin päämääränä on vaalia yhteiskuntarauhaa maassamme uskonnonvapautta vahvistavassa hengessä edistämällä uskontojen välistä vuoropuhelua, yhdenvertaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä Foorumin tärkeäksi katsomissa asioissa.

 

”Uskontojen yhteistyö Suomessa ry – USKOT-foorumi / Religionernas samarbete i Finland rf – RESA-forumet” -yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 24.1.2011. Yhdistys rekisteröitiin 15.5.2012.

 

1.2 Vuosikokous

USKOT-foorumin kolmas vuosikokous pidettiin 25.4.2013 klo 17.00–19.00 Suomen Ev.lut. kirkon Kirkkohallituksessa, Satamakatu 11 A, Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin istuva puheenjohtaja Jan Edström ja sihteeriksi Anja Toivola-Stambouli. Vuosikokous käsitteli seuraavat asiat:

o   Vuoden 2012 tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;

o   Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2013;

o   Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen;

o   Puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valitseminen kaudelle 2013–2014;

o   Hallituksen varsinaisten jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varaedustajiensa valitseminen kaudelle 2013–2014; sekä

o   Kahden tilintarkastajan sekä varatilintarkastajan valitseminen.

 

1.3 Hallitus 2011–2012

 

USKOT-foorumin ensimmäinen, toukokuussa 2011 pidetty vuosikokous valitsi hallituksen jäsenet toimikaudeksi 2011–2012.Tämä hallitus toimi vuoden 2013 vuosikokoukseen 25.4.2013 saakka. Vuoden 2013 alkukuukausina hallituksen kokoonpano oli seuraava:

 

Puheenjohtajisto:

Puheenjohtaja:

Jan Edström, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN)

Varapuheenjohtajat:

Gideon Bolotowsky, Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry

Okan Daher, Suomen Islam-seurakunta

 

Hallituksen jäsenet:

Yaron Nadbornik, Suomen Juutalaisten Seurakuntien keskusneuvosto ry (varalla Rony Smolar)

Jari Portaankorva, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN), (varalla Heikki Huttunen)

Mikko Heikka, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko (varalla Risto Jukko)

Pekka Y. Hiltunen, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko (varalla Timo Vasko)

Atik Ali, Suomen Islam-seurakunta, (varalla Haris Bedretdin)

Pia Jardi, Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE), (varalla Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen)

Isra Lehtinen, Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE), (varalla Anas Hajjar).

 

Hallituksen nimeämänä sihteerinä toimii Anja Toivola-Stambouli ja rahastonhoitajana Perry Johansson.

 

1.4 Hallitus 2013–2014

 

Vuoden 2013 vuosikokous valitsi USKOT-foorumille järjestyksessä toisen hallituksen, joka aloitti toimikautensa 25.4.2013 pidetyn kokouksen jälkeen. Valituiksi tulivat seuraavat henkilöt:

 

Puheenjohtajisto:

Puheenjohtaja:

Yaron Nadbornik, Suomen Juutalaisten Seurakuntien keskusneuvosto

Varapuheenjohtajat:

Kaarlo Kalliala, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko

Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen, Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE)

 

Hallituksen jäsenet:

 Jan Edström, Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN), varalla Ilari Rantakari

Milena Parland, Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN), varalla Jari Portaankorva

Pekka Y Hiltunen, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko, varalla Risto Jukko

Pia Jardi, Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE), varalla Isra Lehtinen

Naim Sadik, Suomen Islam-seurakunta, varalla Haris Bedretdin

Deniz Bedretdin, Suomen Islam-seurakunta, varalla Varol Abdrahim

Gideon Bolotowsky, Suomen Juutalaisten Seurakuntien keskusneuvosto, varalla Rony Smolar.

 

Kuten edellisenä vuonna, hallituksen nimeämänä sihteerinä toimi Anja Toivola-Stambouli ja rahastonhoitajana Perry Johansson.

 

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa. Kokoontumiset järjestettiin vuorotellen eri taustayhteisöjen toimitiloissa, mikä antoi Foorumin jäsenyhteisöille mahdollisuuden tutustua paremmin toistensa toimintaan.

 

1.5 Hallituksen asettamat työryhmät

 

USKOT-foorumi on laajasta yhteiskunnallisesta kattavuudestaan huolimatta myös vuonna 2013 toiminut pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Budjetista on katettu ainoastaan vaatimaton sihteerin palkkio. Taustayhteisöistä koottiin erilaisia asiantuntijaryhmiä valmistelemaan ja tukemaan hallituksen työtä. Näitä olivat uskonnonopetuksen teemavuotta valmisteleva ryhmä, moniuskontoisen kalenterin kehittämisryhmä sekä kansainvälisten yhteyksien työryhmä. Myös tiedotusryhmä sekä nuoriso- ja naisryhmä olivat suunnitteilla, mutta nämä eivät edenneet toimintavalmiiksi kertomusvuoden aikana.

 

2.     Varsinainen toiminta

 

2.1 Toimintasuunnitelma 2013

Kahden ensimmäisen toimintavuotensa aikana USKOT-foorumi loi omat kotisivut (), tuotti moniuskontoisen nettikalenterin () ja järjesti vihapuhetta käsittelevän teemaseminaarin, johon osallistuivat niin tasavallan presidentti kuin kaikki uskontojohtajatkin. Uskonnonopetuksen tuntijakokeskustelua seurattiin ja osallistuttiin asiasta käytyyn debattiin, samoin osallistuttiin ympärileikkauskeskusteluun. Kansainvälisiä yhteyksiä Foorumi piti YK:n Sivilisaatioiden Allianssiin sekä seurasi Euroopan uskontojohtajien neuvoston ja Uskonnot rauhan puolesta -konferenssin toimintaa. Myös useita kansainvälisiä vieraita otettiin vastaan. Vuoden 2013 toimintasuunnitelman painopisteet jatkoivat samaa linjaa. Prioriteeteiksi määriteltiin uskonnonopetuskeskusteluun osallistuminen, moniuskontoisen kalenterin edelleen kehittäminen, yhteiskuntarauhaseminaarin järjestäminen sekä kansainvälisten yhteyksien vahvistaminen. Tärkeimpänä haasteena pidettiin toiminnan vakiinnuttamista vahvistamalla resursseja.

 

2.2 Uskonnonopetus

USKOT-foorumin 25.4.2013 pidetty vuosikokous päätti nimetä vuoden 2013 uskonnonopetuksen teemavuodeksi. Sen aikana tultaisiin valppaasti seuraamaan ja aktiivisesti osallistumaan julkiseen keskusteluun uskonnonopetuksesta Suomessa. Oman uskonnon opetusta pidettiin kaikille Foorumin jäsenyhteisöille tärkeänä asiana, jonka edistämistä haluttiin yhteisesti valmistella, sillä katsottiin, että oman uskonnon hyvä tunteminen luo edellytykset toisen aidolle kohtaamiselle. Teemavuosi huipentuisi syksyllä 2013 pidettävään uskonnonopetusta koskevaan seminaariin, johon osallistuisivat Foorumin kaikki jäsenyhteisöt – juutalaiset, kristityt ja muslimit.

 

Vuosikokouksen lähetekeskustelussa todettiin, että lukion tuntijakoa uudistettaessa on olemassa yleisiä paineita leikata kaikkien oppiaineiden pakollisia kursseja. Lisäksi jotkut tahot haluavat ylläpitää keskustelua siitä, että oman uskonnon opetus tulisi muuttaa kaikille yhteisen uskontotiedon ja etiikan oppiaineeksi, josta syystä oman uskonnon opettamisen puolesta olisi nyt oltava aktiivinen. Todettiin myös, että asia on erityisen tärkeä ns. pienten uskontojen kohdalla. Foorumin toivottiin myös osallistuvan oman uskonnon opetuksen kehittämiseen.

 

Päätettiin perustaa asiantuntijoista koostuva työryhmä avustamaan hallitusta tämän kysymyksen seuraamisessa. Ryhmän tehtäväksi tuli perehtyä uskonnonopetuksen uudistamista koskevaan valmisteluun, kartoittaa viranomaiset tai muut tahot, joita asia koskee tai jotka ovat asiassa aktiivisia, sekä selvittää asiaa koskeva aikataulu. Ryhmää pyydettiin lisäksi valmistelemaan hallitukselle lausuntoja ja reaktioita viranomaisia tai mediaa varten sekä suunnittelemaan uskonnonopetuksen teemavuoden seminaaria syksyksi 2013. Työryhmään kutsuttiin dosentti Jyri Komulainen, Juutalaisen koulun rehtori Daniel Weintraub, Islamin opettaja Isra Lehtinen, toimittaja Milena Parland sekä Suomen Islam-seurakunnan edustaja Varol Abdrahim.

 

Koska Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) oli myös järjestämässä uskonnonopetusta koskevaa seminaaria samana syksynä (25.10.2013) katsottiin, että päällekkäisyyden välttämiseksi USKOT -foorumi voisi järjestää korkean profiilin seminaarin vuoden 2014 alkupuolella, ja kutsua siihen uskontojohtajia ja valtionhallinnon korkeampaa virkamiehistöä. SEN:in järjestämän seminaarin lähtökohtana oli oman uskonnon opetus, ja se oli kohdistettu lähinnä uskonnonopettajille ja virkamiehille. Harkittiin myös mahdollisuutta osallistua ETNO–foorumiin keväällä 2014, koska ETNO on ottanut uskonnonopetuksen seuraavan fooruminsa yhdeksi teemaksi.

 

 

Uskonnonopetusta koskeva julkinen keskustelu oli vilkasta vuoden 2013 aikana. Jotkut poliittisten puolueiden edustajat ottivat kantaa yhteisen uskonnonopetuksen puolesta eduskunnan kansalaisinfossa 10.12.2013 järjestetyssä seminaarissa. Myös oman uskonnon opetuksessa vaadittavaa ryhmäkokoa oltiin kasvattamassa kolmesta kymmeneen. USKOT-foorumin piirissä ilmaistiin huoli ns. pienten uskontojen opetuksen vähenemisestä tai joissakin tapauksissa peräti loppumisesta. Haluttiin myös turvata uskonnonopetuksen laatu ja opettajien mahdollisuus pätevöitymiseen. USKOT foorumi päätti valmistella asiasta lausunnon viranomaisia varten. Tämä siirtyi vuoden 2014 puolelle.

 

2.3 Moniuskontoinen kalenteri

Moniuskontoinen kalenteri on eräs USKOT-foorumin tärkeimmistä hankkeista. Katsottiin, että tällaiselle kalenterille on suuri tarve yhä enemmän monikulttuuristuvassa Suomessa. Kukin Foorumin taustayhteisö osallistui työhön valitsemalla kalenteriin tulevat pyhät ja kirjoittamalla pyhiä koskevia tekstejä.

 

 

Kalenteri esittelee yleisten juhlapäivien lisäksi islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon pyhiä, sekä kristinuskon osalta katolisen, luterilaisen ja ortodoksisen perinteen juhlapyhiä ja merkkipäiviä. Klikkaamalla tiettyä pyhää aukeaa näytön kokoinen selittävä teksti. Mukaan on liitetty myös linkkejä lisätiedon saamiseksi. Se on tarkoitettu suurelle yleisölle, kouluille, päiväkodeille, sairaaloille, puolustusvoimille samoin kuin muille yhteiskunnan laitoksille sekä kansalaisjärjestöille, joiden piirissä on henkilöitä eri uskontotaustoista. Näin esimerkiksi valtiovalta voi suunnittelussaan helposti huomioida tärkeät uskonnolliset pyhät.

 

Kalenteri julkaistiin syyskuussa 2012 nettikalenterina () ja se osoittautui heti suosituksi. Samana syksynä sen sivustoilla vierailtiin noin 8,000 kertaa. Kalenterihankkeen toteutti työryhmä, jossa oli edustajia kustakin uskontokunnasta. Puheenjohtajana toimi Juutalaisen seurakunnan edustaja Daniel Weintraub, jäseninä Anas Hajjar (SINE), Haris Bedretdin (Islam-seurakunta) ja uskontokasvatussihteeri Pekka Y Hiltunen (Ev.lut. kirkko) sekä sihteerinä Anja Toivola-Stambouli.  

 

Vuonna 2013 vetovastuu siirtyi Pekka Hiltuselle, juutalaista seurakuntaa edusti rabbi Simon Livson, SINE:ä islamin opettaja Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen ja Islam-seurakuntaa Haris Bedretdin. Vuoden 2013 aikana oli tarkoitus edelleen kehittää kalenteria mm. kääntämällä se eri kielille (ruotsi, englanti, arabia, venäjä) sekä ja tuottamalla siitä mobiiliversio. Rahoitusta haettiin sekä Opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM) että Kanadan lähetystön kautta kanadalaiselta säätiöltä, mutta tuloksetta. Tästä syystä kehittämishanke siirtyi vuoden 2014 puolelle.

 

2.4 Uskontojenvälisen yhteisymmärryksen teemaviikko


2.4.1              Uskontoa ja yhteiskuntarauhaa koskeva seminaari

USKOT-foorumi järjesti uskontoa ja yhteiskuntarauhaa koskevan seminaarin yhteistyössä Suomen Ekumeenisen Neuvoston ruotsinkielinen jaoston sekä Åbo Akademin teologisen tiedekunnan kanssa 7.2.2013Turussa. Seminaarin tarkoitus oli luoda tilaisuus avoimelle keskustelulle ekumeenisesta ja uskontojenvälisestä näkökulmasta. Se oli myös osa YK:n Sivilisaatioiden Allianssin (UN Alliance of Civilizations) Suomessa toteutettavaa uskontojenvälisen yhteisymmärryksen teemaviikkoa (World Interfaith Harmony Week), jota vietettiin kolmatta kertaa helmikuun ensimmäisellä viikolla. Aiheena oli ”Dialogi avain rauhaan ja yhteisymmärrykseen”, josta alustivat uskontotutkija Tuomas Martikainen ja toimittaja Rony Smolar. Puheenjohtajana toimi USKOT-foorumin puheenjohtaja Jan Edström. Tilaisuus pidettiin ruotsin kielellä.

 

2.4.2              USKOT-foorumi  teemaviikon avajaisissa

SINE:n puheenjohtaja Anas Hajar käytti USKOT–foorumin edustajana puheenvuoron uskontojenvälisen yhteisymmärrysviikon avajaisseminaarissa lauantaina 2.2.2013 Kulttuurikeskus Caisassa. Hän esitteli Foorumin kokemuksia ja näkemyksiä uskontodialogista ja uskontojen välisestä yhteistyöstä Suomessa, ja siitä miten sitä voisi edistää.

 

 

2.4.3              Seuraavan yhteisymmärrysviikon suunnittelu

USKOT-foorumin hallitus päätti, ettei se vuonna 2014 järjestä omia tapahtumia, mutta rohkaisee jäsenyhteisöjään osallistumaan viikkoon aktiivisesti. Hallituksen jäsenistä Pekka Y Hiltunen (Ev.lut. kirkko) ja Pia Jardi (SINE) sekä Foorumin sihteeri Anja Toivola-Stambouli osallistuivat viikon koordinaattorina toimivan Fokus ry:n järjestämiin ohjausryhmän kokouksiin sekä osallistuivat nettisivujen ja kouluille lähetettävän materiaalin tarkistamiseen ja täydentämiseen.  

 

3.     Kansainväliset yhteydet

 

3.1    Kansainvälisten yhteyksien vahvistaminen

USKOT-foorumin parina ensimmäisenä toimintavuonna pidettiin jonkin verran yhteyksiä vastaaviin kansainvälisiin toimijoihin, kuten Euroopan uskontojohtajien neuvostoon (ECRL:n - European Council of Religious Leaders) ja Uskonnot rauhan puolesta – konferenssin (RfP - Religions for Peace) edustajiin. Samoin ulkoministeriön kautta oli oltu yhteydessä YK:n Sivilisaatioiden Allianssiin (UN Alliance of Civilizations - AoC), joka koordinoi maailmanlaajuisen uskontojen välisen yhteisymmärryksen viikon (World Interfaith Harmony Week) järjestelyjä. Vuoden 2013 toimintasuunnitelmassa todettiin, että näitä yhteyksiä tullaan vahvistamaan.

 

 

3.2    Kansainvälisten yhteyksien työryhmä

Foorumin hallitus oli omaksunut varsin varovaisen linjan suhtautumisessaan kansainvälisiin järjestöihin, mutta toisaalta katsoi, että yhteydet ovat tärkeitä. Asiantuntemuksensa laajentamiseksi hallitus päätti perustaa kansainvälisten yhteyksien työryhmän, jonka tehtävänä olisi kartoittaa USKOT-foorumin kannalta tärkeitä kansainvälisiä yhteyksiä, tehdä hallitukselle esityksiä näiden yhteyksien kehittämiseksi sekä edesauttaa niiden ylläpitämistä, ottaen aina huomioon Foorumin luonteen itsenäisenä kansallisena elimenä. Ryhmän tehtävänä olisi myös valmistella hallitusta varten kansainväliseen yhteydenpitoon liittyviä kirjelmiä tai kommunikaatioita. Se voisi myös osallistua hallituksen päätöksen mukaisiin kansainvälisiin tilaisuuksiin. Ryhmän jäseniksi kutsuttiin seuraava henkilöt:

Puheenjohtajana piispa emeritus Mikko Heikka ja jäseninä Ilari Rantakari (SEN), Rony Smolar (Juutalainen srk) ja Abdessalaam Jardi (SINE).

 

3.3    Kansainväliset vieraat


3.3.1       RfP:n pääsihteeri William Vendleyn tapaaminen 14.1.2013

Uskonnot rauhan puolesta - Religions for Peace (RfP) järjestön () pääsihteeri William Vendley vieraili Suomessa uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälityskokouksessa. Tässä yhteydessä UM:ssä asiaa hoitanut suurlähettiläs Ilari Rantakari oli järjestänyt kiinnostuneiden ryhmien edustajille mahdollisuuden tapaamiseen pääsihteeri Vendleyn kanssa SINE:ssä 14.1. Keskustelun aiheina olivat RfP:n toiminta ja erityisesti haasteet Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa (MENA RfP), sekä kokemukset kansallisten verkostojen toiminnasta. Tilaisuutta oli edeltänyt nuorten ideoiman Uskontojen yhteisymmärryksen viikon soppakeittiön suunnittelukokous, josta syystä paikalla oli paljon nuoria sekä naisia. Nuoret olivat erityisen halukkaita kuulemaan, miten he voisivat osallistua uskontojenväliseen toimintaan niin RfP:n kuin myös USKOT -foorumin kautta.

3.3.2        OIC:n pääsihteerin tapaaminen 6.3.2013

Islamilaisten maiden yhteistyöjärjestön OIC:n (Organization of Islamic Cooperation) pääsihteeri Ekmeleddin Ihsanoglu vieraili Suomessa 6.3.2013. Ulkoministeriö oli ottanut yhteyttä USKOT-foorumiin tapaamisen järjestämiseksi. Tilaisuuteen osallistuivat puheenjohtaja Jan Edström, joka esitteli USKOT-foorumin toimintaa, varapuheenjohtaja Okan Daher, Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen (SINE) sekä Foorumin sihteeri Anja Toivola-Stambouli. UM:n edustajina mukana olivat Ilari Rantakari ja Risto Veltheim. Pääsihteeri Ihsanoglu oli erittäin kiinnostunut USKOT-foorumin toiminnasta, ja hän korosti IOC:n halua edistää maltillisuutta sekä uskontojen ja kulttuurien välistä yhteistoimintaa.

3.3.3        Egyptiläisten parlamentaarikkojen tapaaminen 15.3.2013

Suomen saapui maaliskuun puolessavälissä valtiovallan vieraaksi viisihenkinen ryhmä eri puolueita edustavia egyptiläisiä parlamentaarikkoja, joiden kanssa UM:n taholta toivottiin tapaamista USKOT-foorumin edustajien kanssa. Vieraiden joukko edusti laajasti Egyptin yhteiskuntaa. Mukana oli koptikristitty, muslimiveljeskunnan edustaja, salafistien edustaja sekä uudistus- ja kehityspuolueen edustajia, joista yksi ihmisoikeuskysymysten aktivisti. USKOT-foorumin edustajina tapaamiseen osallistuivat puheenjohtaja Jan Edström, varapuheenjohtaja Okan Daher, Rony Smolar (juutalainen srk) ja Anas Hajjar (SINE) sekä sihteeri. UM:n puolesta paikalla olivat Päivi Harju-Heikkilä Suomen Kairon lähetystöstä sekä Ilari Rantakari. Keskustelu oli vilkasta ja vieraat kiinnostuneita suomalaisen yhteiskunnan käytännöistä liittyen mm. uskonnonvapauteen ja kotouttamiseen.

3.3.4        YK:n Sivilisaatioiden Allianssin Korkean edustajan vierailu 3-5.9.2013

YK:n Sivilisaatioiden Allianssin (AoC – Alliance of Civilizations) Korkea edustaja Nassir Abdulaziz Al-Nasser vieraili Suomessa 3-5.9.2013. Ohjelmaan sisältyi mm. UM:n järjestämä pohjoismainen seminaari, tapaaminen Anna Lindh-säätiön kanssa sekä USKOT-foorumin kirkkohallituksessa 5.9. järjestämä tapaaminen eri uskontojen ja viranomaisten edustajille. Korkean edustajan Al-Nasserin delegaatioon kuuluivat lisäksi neuvonantaja, prof. Mustapha Tlili sekä AoC:n toimiston johtaja Matthew Hodes.  USKOT -foorumin edustajina tilaisuuteen osallistuivat molemmat varapuheenjohtajat ja sihteeri. Tilaisuuden tarkoituksena oli antaa vieraille kuva uskontotaustaisten toimijoiden yhteistyöstä ja toiminnasta Suomessa. Vastaava tapaaminen järjestettiin myös kaksi vuotta sitten silloisen Korkean edustajan Jorge Sampaion vieraillessa Suomessa.

 

Varapuheenjohtaja, piispa Kaarlo Kalliala isännöi kokousta ja esitteli lyhyesti USKOT -foorumin. Etukäteen oli pyydetty puheenvuoroja seuraavilta eri uskontojen ja viranomaisten edustajilta: Heikki Huttunen, pääsihteeri (SEN); Anas Hajjar, puheenjohtaja (SINE); Melody Karvonen, Kulttuurienvälisen yhteisymmärryksen neuvonantaja, Suomen Bahá’í-yhteisö; Marjo Anttoora, Sisäasiainministerin valtiosihteeri; ja Tuula Lybeck, Kehittämisyksikön johtaja, Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Keskustelussa todettiin, että länsimaiden sekulaarissa ympäristössä tapahtuu uskontojen sisällä polarisoitumista, ja erilaiset ääriryhmät lisäävät kannatustaan. Samalla USKOT-foorumin tehtäväksi nousee myös viranomaisten auttaminen sen ymmärtämisessä, mikä on ns. valtavirtaa ja mikä taas on esim. poliittista islamia. Uskontotaustaista osaamista tarvitaan lisääntyvästi myös rauhanvälityksessä.

 

3.3.5        ECRL:n pääsihteeri Stein Villumstadin vierailu 11.9.2013

Euroopan uskontojohtajien neuvoston (European Council of Religious Leaders -ECRL) pääsihteeri Stein Villumstad vieraili Suomessa 11.9.2013 USKOT -foorumin kansainvälisten asioiden työryhmän kutsumana. Suomen edustajana ECRL:ssä toimii Foorumin varapuheenjohtaja, piispa Kaarlo Kalliala. ECRL on kansainvälisen Uskot Rauhan Puolesta (Religions for Peace - RfP) Euroopan alueen edustaja. Tapaaminen Villumstadin kanssa järjestettiin Fokus ry:n tiloissa, jossa myös järjestettiin laajempi tapaaminen, johon osallistuivat mm. Foorumin molemmat varapuheenjohtajat sekä joukko eri yhteisöjen edustajia. Lisäksi Villumstad tapasi Ulkoasiainministeriön, Suomen Ekumeenisen Neuvoston ja Kirkon ulkomaanavun edustajia.

USKOT-foorumin tapaamisessa esille nousivat uskontojen välisen toiminnan kansainväliset ulottuvuudet, USKOT-foorumin mahdollinen osallistuminen Uskonnot rauhan puolesta - Religions for Peace (RfP) -verkoston toimintaan, sekä RfP:n Wienissä marraskuussa pidettävä yleiskokous. Villumstad selvitti RfP:n toimintaperiaatteita sekä eri Euroopan maiden yhteyksiä RfP:hen. (Asiasta enemmän alla kohdassa 3.4).

 

3.4    Liittyminen Religions for Peace (RfP) –verkostoon

 

Pääsihteeri Villumstadin vierailun yhteydessä keskusteltiin USKOT-foorumin mahdollisesta osallistumisesta Uskonnot rauhan puolesta – Religions for Peace (RfP) verkostoon (). Todettiin, että RfP on kansainvälisistä tahoista ainoa joka toimii uskontoja edustavien instituutioiden välisenä kanavana eikä siis perustu yksittäisten henkilöiden aktiivisuudelle. Liittyminen antaisi mahdollisuuden oppia muiden kokemuksista sekä auttaisi valmistautumaan yhä kovenevaan ilmapiiriin myös Suomessa. Jäsenyyteen (affiliated status) ei myöskään liity taloudellisia velvoitteita, kuten esim. jäsenmaksuja.

 

 

Katsottiin, että USKOT-foorumin jäsenyys maailmanlaajuisessa Religions for Peace (RfP) -järjestössä toisi positiivista lisäarvoa ja uutta legitimiteettiä Foorumille, joka voisi käyttää RfP:n logoa esim. nettisivuillaan. Jos ylipäänsä halutaan organisoitua kansainvälisesti, RfP on hyvä vaihtoehto, joka avaa mahdollisuuksia eri kontakteihin. Muistutettiin myös siitä, että Hanasaaressa 2007 järjestetyssä uskontojenvälisessä seminaarissa, joka johti USKOT–foorumin perustamiseen, RfP:n silloinen puheenjohtaja isä Leonid Kishkovsky oli yksi kutsutuista pääpuhujista.

 

Yllä olevin perustein hallitus päätti kokouksessaan 2.10.2013 yksimielisesti valtuuttaa puheenjohtajiston allekirjoittamaan anomuksen Uskonnot rauhan puolesta - Religions for Peace (RfP) -verkoston jäseneksi liittymisestä (Affiliation Agreement). Asiasta ilmoitettiin RfP:lle sähköpostitse heti kokouksen jälkeen. RfP:n johto vastasi välittömästi toivottaen USKOT -foorumin tervetulleeksi työyhteyteensä.

 

Hallitus oli jo kokouksessaan 22.8.2013 päättänyt lähettää 1-2 tarkkailijaa RfP:n 20–22.11.2013 Wienissä pidettävään yleiskokoukseen, mikäli rahoitus järjestyy. Asia jätettiin kansainvälisen työryhmän edelleen valmisteltavaksi. Kokouksessa 14.11.2013 puheenjohtaja Kalliala ilmoitti, että hän oli saanut kirkkohallituksen ulkoasiain osaston johtajalta Kimmo Kääriäiseltä vahvistuksen taloudellisesta tuesta. Myöhemmin ilmeni, että myös RfP oli päättänyt kattaa Foorumin sihteerin osallistumiskulut.

 

Edellä mainituin perustein hallitus päätti lähettää Religions for Peace –RfP:n yleiskokoukseen USKOT -foorumin edustajina Foorumin sihteerin Anja Toivola-Stamboulin sekä hallituksen varajäsen Ilari Rantakarin, joka oli saanut oman kutsun tilaisuuteen. Kokouksessa RfP:n pääsihteeri William Vendley ja ECRL:n pääsihteeri Stein Villumstad juhlallisesti allekirjoittivat USKOT -foorumin RfP:n jäseneksi liittymistä koskevan sopimuksen. Itse yleiskokous oli laaja tapahtuma, johon osallistui yli 600 edustajaa, uskontojohtajia ja uskontojenvälisen yhteistyön aktiivisia toimijoita, noin 90 maasta.

 

4.     Ajankohtaiset teemat ja niihin reagoiminen

 

4.1    Kannanotot ja tiedottaminen

Pian USKOT-foorumin toiminnan käynnistyttyä ilmeni, että Foorumia pyydettiin esittämään kantansa erilaisiin uskontoihin liittyviin kysymyksiin, joita nousi esille julkisissa debateissa. Foorumi oli myös itse aloitteellinen joissakin tilanteissa. Vuoden 2013 aikana tätä linjaa pyrittiin vahvistamaan, erityisesti uskonnonopetukseen liittyvissä mutta myös muissa asioissa varautumalla entistä paremmin kannanottojen esittämiseen ja vahvistamalla ulkoisen tiedottamisen kapasiteettia. On kuitenkin todettava, että tässä asiassa Foorumilla on vielä työtä tehtävänä. Tiedottamiseen käytettävissä olevat resurssit olivat vähäiset, mikä heijastui USKOT-foorumin vähäisenä näkyvyytenä julkisuudessa. Näkyvyys on kuitenkin välttämätöntä hyvän vaikuttamisen kannalta.

 

4.2    USKOT-foorumin lausunto Lähi-idän tilanteesta

USKOT -foorumin hallitus päätti 22.8.2013 Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) ehdotuksesta antaa lausunnon Lähi-idän tilanteesta. Hallitus nimesi lausuntoa valmistelemaan työryhmän, johon kuuluivat Rony Smolar, Pia Jardi sekä Jan Edström.  Lausunto laadittiin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja se toimitettiin Kirkon Tiedotuskeskukselle sekä tärkeimmille suomen- ja ruotsinkielisille lehdille. Kopio annettiin niin ikään vieraileville Sivilisaation Allianssin ja Euroopan uskontojohtajien neuvoston sekä ulkoministeriön edustajille. Lausunto ei kuitenkaan ylittänyt uutiskynnystä lehdistössä sen kummemmin kuin muissakaan tiedotusvälineissä. Vain Kotimaa24 julkaisi KT:n lähettämän tiedotteen.

 

Seuranneessa keskustelussa todettiin, että suomalainen yhteiskunta ei ymmärrä sen asian suurta merkitystä, että eri uskontoyhteisöt pystyvät yhteisesti tuottamaan kannanoton poliittisesti arasta tilanteesta. Edes Kirkon tiedotuskeskus ei tehnyt eroa eri kirkkojen ja eri uskontojen välillä kun se totesi, että SEN oli juuri julkaissut vastaavan (eri kirkkojen yhteisen) lausuman. Samalla myös todettiin, että USKOT – foorumin tulisi kehittää tiedottamista sosiaalisen median kuten FB kautta.

 

4.3    Uskonnonvapaus ja ulkopolitiikka

Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) uskonnonvapautta ja ulkopolitiikkaa koskeva selvitys ja siihen liittyvät suositukset ”Uskonnonvapaus ja ulkopolitiikka - suosituksia Suomelle” julkistettiin 28.8.2013. Selvitys on tehty Ulkoministeriön rahoituksen turvin.  Julkistamistilaisuuden pääpuhujana on YK:n uskonnonvapauden erityisraportoija Heiner Bielefeldt. USKOT -foorumilta pyydettiin syksyllä 2012 puoltavaa lausuntoa tähän selvitykseen. Lausunto on painettu kirjan takakanteen.

 

4.4    Atomiaseiden humanitaarisia vaikutuksia koskeva konferenssi

Euroopan uskontojohtajien neuvosto ECRL lähetti marraskuun lopulla viestin, joka koskee joukkotuhoaseiden, erityisesti atomiaseiden kieltämistä, ja toivoi toisaalta kirkkojen ja toisaalta uskontojen edustajien rohkaisevan maidensa hallituksia osallistumaan helmikuun alussa Meksikossa asiaa koskevaan kokoukseen. Kysymys oli tätä tarkoittavan kirjeen lähettämisestä hallitukselle. Mukana seuranneessa kirjeluonnoksessa rohkaistaan hallituksia osallistumaan Meksikossa 13–14 helmikuuta 2014 järjestettävään toiseen atomiaseiden humanitaarisia vaikutuksia käsittelevään konferenssiin (Second Conference on the Humanitarian Impact of Nuclear Weapons).

 

 

Hallitus katsoi, että asia on tärkeä, ja että tässä olisi myös mahdollisuus saada USKOT -foorumille tiettyä näkyvyyttä suhteessa viranomaisiin, josta syystä päätettiin suhtautua asiaan myönteisesti. Päätös herätti kuitenkin vilkkaan mielipiteiden vaihdon jäsenistössä.

 

4.5    Ympärileikkauskeskustelun seuraaminen

Vuosikokouksessa todettiin, että Suomessa on virinnyt ympärileikkauskeskustelu, joka koskee sekä muslimeita että juutalaisia.  Kysymys on kulttuurisista asioista, jotka koskevat miljoonia ihmisiä maailmassa. Kuitenkin keskustelu on ollut varsin negatiivista, ja asiantuntemus osin puutteellista.  USKOT -foorumin hallituksen jäseniä on haastateltu asiasta mediassa. Yle1:n ympärileikkausta käsittelevässä M.O.T –ohjelmassa 24.9. haastateltavina olivat mm. juutalaisten edustajana Gideon Bolotowsky ja muslimien edustajana Anas Hajjar.

 

4.6    Oman uskon mukainen teurastaminen

 Foorumin varapuheenjohtaja Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen esitti, että USKOT-foorumi allekirjoittaisi SINE:n kirjelmän oman uskon mukaisesta lihan teurastamisesta. Asia liittyy EU:n aloitteeseen, joka koskee eläinten teurastamisen yhtenäistämistä. Sovittiin kuitenkin, että juutalaiset ja muslimit valmistelevat asiaa ensin yhdessä. Katsottiin, että USKOT-foorumin tuki asiassa olisi merkittävä.

             

5.     Jäsenyhteisöjen ja yhteistyötahojen tilaisuudet

 

5.1    Ylirabbiini Simon Livsonin virkaanasettamnen 13.1.2013

 Juutalainen seurakunta oli esittänyt USKOT-foorumin jäsenille kutsun ylirabbiininsa virkaanasettamis-tilaisuuteen. Vastaava tilaisuus oli viimeksi järjestetty 15 vuotta sitten. Tällä kertaa virkaan asetettiin ensimmäistä kertaa suomalainen henkilö. Tilaisuus oli elävä ja mieleenpainuva. Valtiovallan taholta paikalla oli eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma ja sisäasiainministeri Päivi Räsänen.  USKOT-foorumista mukana olivat puheenjohtaja Jan Ekström, varapuheenjohtaja Okan Daher, hallituksen jäsenet Ali Atik ja Pekka Y Hiltunen, sekä sihteeri Anja Toivola-Stambouli. 

 

 

5.2    Islam-Expo 22-24.11.2013

Suomen Islamilaisen Neuvoston (SINE) järjestämä Islam-Expo pidettiin 22–24.11.2013 Wanhassa Satamassa Katajanokalla. Puheenjohtaja Yaron Nadbornik esitti Foorumin tervehdyksen kokoukselle ja useat hallituksen jäsenet osallistuivat uskontodialogisessioon. Avajaisvieraiden joukossa olivat mm. pääministeri Katainen sekä arkkipiispa Mäkinen. Katainen mainitsi puheessaan myös USKOT-foorumin, jota pidettiin erinomaisena asiana. Pia Jardin mukaan tilaisuus oli saanut hyvää palautetta niin osanottajilta kuin myös kansainvälisiltä vierailta. Näiden joukossa oli myös Euroopan uskontojohtajien neuvoston ECRL:n pääsihteeri Stein Villumstad.

 

5.3    Imaamikoulutusselvitys

Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry on koordinoinut koulutustarveselvitystä, jossa kartoitettiin Suomessa tällä hetkellä toimivien imaamien koulutusta ja kouluttautumistarpeita yhdessä Suomen Muslimiliiton ja Visiofoorumin kanssa. Asiasta 13.6.2013 järjestetyssä seminaarissa selostettiin selvityksen tuloksia ja keskusteltiin jatkotoimenpiteistä. Selvitys tehtiin Anna Lindh -säätiöltä saadun rahoituksen turvin. Sen tuloksia tullaan käyttämään asian jatkokäsittelyssä, erityisesti imaamien täydennyskoulutuksen valmistelussa. Fokuksen ja SINE:n edustajat informoivat USKOT-foorumin hallitusta hankkeesta, jota pidettiin tärkeänä. 

 

5.4    Maailman uskonnonvapaustilanne

Suomen Lähetysseura järjesti 10.12. tilaisuuden, jossa tutkimusjohtaja Brian Grim Pew Research Centeristä esitteli tutkimuslaitoksen raportteja maailman uskonnonvapaustilanteesta. Yleisesti ottaen uskonnonharjoittamista koskevat rajoitukset ovat maailmalla viime aikoina lisääntyneet. Uusin raportti koskee Lähi-itää, jossa todettiin rajoituksia olevan eniten.  Tilaisuuteen osallistuivat Jan Edström, Pekka Y Hiltunen, Ilari Rantakari ja sihteeri.

 

6.     Talous

 

Vuosikokous hyväksyi vuoden 2013 talousarvion pohjaksi jäsenmaksun säilyttämisen vuotta 2012 vastaavalla tasolla. Sen mukaan pienemmille jäsenyhteisöille jäsenmaksu oli 500 €, ja Suomen ev.lut. kirkko maksoi erityisenä tuen osoituksena Foorumille muiden neljän jäsenyhteisön yhteenlaskettujen jäsenmaksujen määrää vastaavan summan eli 2,000 €, jolloin talousarvion tulopuoli jäsenmaksujen osalta oli 4,000 €. Koko vuosikokouksessa hyväksytyn talousarvion loppusummaksi muodostui 8,000 €, johon sisältyi Opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitettu avustusanomus. Tätä avustusta ei kuitenkaan saatu, jolloin vuoden 2013 ainoaksi tulolähteeksi jäivät jäsenmaksut eli 4,000 €.

 

Vuoden 2013 menot muodostuivat Foorumin kotisivujen ja moniuskontoisen nettikalenterin ylläpidosta (1,425€), sihteerinpalkkiosta (2,000€) ja toimistokuluista (557€).

 

Ulkopuolisen, ja erityisesti julkisen rahoituksen puuttuminen on ollut suuri pettymys USKOT-foorumin hallitukselle. On selvää, että Foorumi ei tällä rahoituksen tasolla pysty toimimaan tehokkaasti tavoitteittensa saavuttamiseksi.  Foorumin, jolla ei ole toimistoa eikä henkilökuntaa, on vaikea ottaa vastaan merkittäviä tehtäviä. Asiasta on hallituksen piirissä ja ulkopuolella käyty runsaasti keskustelua. Vuosikokouksessa SEN:in pääsihteeri Heikki Huttunen ilmaisi hämmästyksensä OKM:n kielteisen päätöksen johdosta, ja kertoi, että USKOT-foorumia perustettaessa valtiovallan taholta oli ilmennyt suurta kiinnostusta tukea Foorumia. Hän totesi, että kysymyksessä on poliittisen tahdon asia, joka tulisi nostaa ministeritasolle.