Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Vuosikertomus 2012

Vuosi 2012 oli USKOT -foorumin toinen toimintavuosi. Foorumin ensimmäinen vuosikokous hyväksyi toukokuussa 2011 toimintasuunnitelman, jossa oli kolme prioriteettia: kotisivujen luominen USKOT -foorumille, moniuskontoisen kalenterin tuottaminen sekä teemaseminaarin järjestäminen. Foorumin hallitusta evästettiin myös seuraamaan tarkasti uskonnonopetuksen tuntijakokeskustelua sekä ympärileikkausta koskevaa debattia.

1.    
Järjestäytyminen

 

1.1 USKOT -foorumin perustaminen ja rekisteröityminen

Vuosi 2012 oli USKOT -foorumin toinen toimintavuosi. Sen perustajajäsenyhteisöt edustavat kolmea uskontoperinnettä: juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia. Foorumissa ovat mukana Suomen Ekumeeninen Neuvosto, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko, Suomen Islamilainen Neuvosto, Suomen Islam-seurakunta ja Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto. Foorumin päämääränä on vaalia yhteiskuntarauhaa maassamme uskonnonvapautta vahvistavassa hengessä edistämällä uskontojen välistä vuoropuhelua, yhdenvertaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä Foorumin tärkeäksi katsomissa asioissa.

 

”Uskontojen yhteistyö Suomessa ry – USKOT-foorumi / Religionernas samarbete i Finland rf – RESA-forumet” -yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 24.1.2011. Yhdistys rekisteröitiin 15.05.2012 numerolla 207.981 sen jälkeen kun se oli vuosikokouksessaan 14.5.2012 tehnyt joukon Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) esittämiä muutoksia sääntöihinsä.

 

1.2 Vuosikokous

USKOT-foorumin toinen vuosikokous pidettiin 14.5.2012 klo 17.00-19.00 Suomen Islam-seurakunnan juhlasalissa, Fredrikinkatu 33.A. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin istuva puheenjohtaja Jan Edström ja sihteeriksi Anja Toivola-Stambouli. Vuosikokous käsitteli seuraavat asiat:

o   Foorumin sääntöjen vahvistaminen hallituksen tekemän esityksen pohjalta; ja

o   Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2012.

 

 

1.3 Foorumin säännöt

 

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) oli tehnyt Foorumin rekisteröitymisanomukseen liittyen muutosesityksiä vuosikokouksessa 10.5.2011 hyväksyttyihin sääntöihin. Hallituksen esityksen uusiksi säännöiksi esitteli hallituksen jäsen Atik Ali. Tärkeimmät muutokset edellisessä kokouksessa hyväksyttyihin sääntöihin olivat:

 

·         § 4 Jäsenet: Todetaan, että kukin jäsenyhteisö nimeää vuosikokoukseen enintään viisi edustajaa, joilla kullakin on yksi ääni.

·         § 8 Hallitus: Hallituksen jäsenten määrä ilmaistaan selkeämmin – puheenjohtajisto (3) ja varsinaiset jäsenet (vähintään 4 ja enintään 7) sekä jäsenille varaedustajat.

·         § 10 Tilikausi ja tilintarkastus: Foorumin tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi (eikä toimintavuosi kuten edellisessä versiossa).

·         § 11 Foorumin kokous: Puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa valitaan vuosikokouksessa. (Vaalitavasta ei ollut mainintaa edellisessä versiossa).

 

Vuosikokous hyväksyi hallituksen esittämät muutokset, jonka jälkeen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) hyväksyi USKOT–foorumin yhdistysrekisteriin.

 

 

1.4 Hallitus 2011 – 2012

 

USKOT -foorumin ensimmäinen, toukokuussa 2011 pidetty vuosikokous valitsi hallituksen jäsenet toimikaudeksi 2011–2012. Tästä syystä vuoden 2012 vuosikokouksessa ei käyty henkilövaaleja, vaan seuraavat, vuonna 2011 valitut henkilöt jatkoivat tehtävissään toimintavuoden 2012 ajan:

Puheenjohtajisto:

Puheenjohtaja:

Jan Edström, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN)

Varapuheenjohtajat:

Gideon Bolotowsky, Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry

Okan Daher, Suomen Islam-seurakunta

 

Hallituksen jäsenet:

 Yaron Nadbornik, Suomen Juutalaisten Seurakuntien keskusneuvosto ry (varalla Rony Smolar)

Jari Portaankorva, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN), (varalla Heikki Huttunen)

Mikko Heikka, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko (varalla Risto Jukko)

Pekka Y. Hiltunen, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko (varalla Timo Vasko)

Atik Ali, Suomen Islam-seurakunta, (varalla Haris Bedretdin)

Pia Jardi, Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE), (varalla Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen)

Isra Lehtinen, Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE), (varalla Anas Hajjar).

 

Kuten edellisenä vuonna, hallituksen nimeämänä sihteerinä toimii Anja Toivola-Stambouli ja rahastonhoitajana Perry Johansson.

 

 Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa. Kokoontumiset järjestettiin vuorotellen eri taustayhteisöjen toimitiloissa, mikä antoi Foorumin jäsenyhteisöille mahdollisuuden tutustua paremmin toistensa toimintaan.

 

1.5 Hallituksen asettamat työryhmät

 

Sääntöjen mukaan hallitus voi tarvittaessa asettaa avukseen työryhmiä, joiden tehtävänä on valmistella asioita hallitukselle. Hallitus päätti kokouksessaan 10.12.2012 asettaa seuraavat työryhmät: Uskonnonopetuksen teemavuotta valmisteleva ryhmä, moniuskontoisen kalenterin kehittämisryhmä, Kansainvälisten yhteyksien työryhmä ja tiedotusryhmä.

 

1.6  USKOT –foorumin ja uskontojohtajiin yhteistyö

Foorumin perustamisen jälkeen on ollut tiettyä tarvetta roolien selkiyttämiseen uskontojohtajien verkoston ja USKOT -foorumin välillä, koska kysymyksessä ovat samat kolme uskontoa. Uskontojohtajat ovat verkostoituneet, mutta eivät muodosta organisaatiota, mikä taas USKOT -foorumilla on. Uskontojohtajat ovat tehneet runsaasti aloitteita, joita he ovat toivoneet USKOT -foorumin panevan täytäntöön, mutta joihin Foorumilla ei ole ollut tarvittavia resursseja. Uskontojohtajat päättivätkin syksyllä 2012 toivottaa USKOT -foorumin puheenjohtajan tervetulleeksi tapaamisiinsa hyvän tiedonkulun ja yhteistyön varmistamiseksi.

 

2.     Varsinainen toiminta

 

2.1 Toimintasuunnitelma 2012

Foorumin ensimmäinen vuosikokous hyväksyi toukokuussa 2011 toimintasuunnitelman, jossa oli kolme prioriteettia: kotisivujen luominen USKOT -foorumille, moniuskontoisen kalenterin tuottaminen sekä teemaseminaarin järjestäminen. Koska sääntömuutoksessa tili- ja toimintakausi muuttuivat kalenterivuodeksi, vuoden 2012 kokouksessa määritellyt toiminnan painopisteet säilyivät suurelta osin samoina. Kokousedustajat evästivät vielä Foorumin hallitusta seuraamaan tarkasti uskonnonopetuksen tuntijakokeskustelua sekä ympärileikkausta koskevaa debattia.

 

Kotisivujen tekemistä pidettiin kiireellisenä asiana paitsi moniuskontoisen kalenterin toteuttamisen kannalta myös sen vuoksi, että siinä USKOT-foorumi julkisesti määrittelee tavoitteensa ja toimintansa.  Kalenterihanke taas käsittää kolmen uskontokunnan (juutalaisuus, kristinusko, islam) juhlapyhät. Kalenteri haluttiin tuottaa sähköisessä muodossa jolloin se olisi ladattavissa Foorumin kotisivuilta. Tavoiteaikatauluksi asetettiin vuoden 2012 alku. Näiden lisäksi suunniteltiin teemaseminaaria. Uskontojohtajien aloitteet USKOT -foorumin järjestämästä uskontodialogitoimijoiden seminaarista samoin kuin Suomen kolmen monoteistisen uskonnon johtajien kohtaamisen historian julkaisemisesta jäivät kuitenkin toteutumatta resurssien puutteesta johtuen.

 

2.2 USKOT -foorumin kotisivut

 

Foorumi pyysi alkukeväästä 2012 eCredolta tarjouksen nettisivujen perustamiseksi ja ylläpitämiseksi. Yritys on sama, joka vastaa mm. SEN:in sivuista. Hallitus hyväksyi huhtikuun kokouksessaan eCredon tarjouksen Verkkoviestin-palvelusta, johon sisältyy sivuston perustaminen ja tekninen ylläpitäminen sekä moniuskontoisen kalenterin liittäminen sivustoon sub-domainina. Hallitus piti tarjousta erittäin edullisena. Sivusto rakennettiin kevään aikana ja julkaistiin heti sen jälkeen kun USKOT -foorumi oli rekisteröity, niin että nettikalenteri voitiin luoda sivuston yhteyteen ennen kouluvuoden alkua. Sivuston osoite on .

 

Aikaisemmille blogspot -sivuille laitettu aineisto siirrettiin uusille nettisivuille, jonka sisältöä alettiin syksyllä 2012 täydentää. Sivustolta löytyvät nyt USKOT–foorumia koskevat perustiedot, kuten säännöt ja hallituksen kokoonpano sekä Foorumin julkaisemia kannanottoja samoin kuin ajankohtaista aineistoa Foorumin järjestämistä tapahtumista.


2.3 Moniuskontoinen kalenteri

Useat eri tahot ovat viime vuosina yrittäneet laatia uskontojen yhteistä suomenkielistä kalenteria. USKOT -foorumille kalenteri on ollut eräs sen tärkeimmistä hankkeista. Suunnittelu aloitettiin jo 2008, silloin ajatuksella tuottaa seinäkalenteri, mutta pian päädyttiin nettikalenteriin, paitsi kustannussyistä – hankkeelle ei saatu ulkopuolista rahoitusta - ennen kaikkea sen joustavuuden ja käyttäjäystävällisyyden johdosta.

Vuosikokous 2012 hyväksyi esityksen moniuskontoisen kalenteri tuottamisesta todeten, että tällaiselle kalenterille on suuri tarve yhä enemmän monikulttuuristuvassa Suomessa. Kukin Foorumin taustayhteisö osallistui työhön valitsemalla kalenteriin tulevat pyhät ja kirjoittamalla pyhiä koskevia tekstejä.

 

 

Kalenteri julkaistiin syyskuussa 2012. Se esittelee yleisten juhlapäivien lisäksi islamin, juutalaisuuden, sekä kristinuskon osalta katolisen, luterilaisen ja ortodoksisen perinteen juhlapyhiä ja merkkipäiviä. Kullakin on oma symbolinsa ja värinsä. Klikkaamalla tiettyä pyhää aukeaa näytön kokoinen selittävä teksti. Mukaan on liitetty myös linkkejä lisätiedon saamiseksi. Kalenteri on tarkoitettu suurelle yleisölle, kouluille, päiväkodeille, sairaaloille, puolustusvoimille samoin kuin muille yhteiskunnan laitoksille sekä kansalaisjärjestöille, joiden piirissä on henkilöitä eri uskontotaustoista. Näin esimerkiksi valtiovalta voi suunnittelussaan helposti huomioida tärkeät uskonnolliset pyhät. Tässä vaiheessa kalenteri kuvaa niiden kolmen monoteistisen uskonnon juhlia ja pyhiä, joiden jäsenyhteisöt ovat USKOT -foorumin jäseniä. Jatkossa on tarkoitus edelleen kehittää kalenteria mm. kääntämällä se eri kielille ja lisäämällä kuvitusta. Moniuskontoinen kalenteri löytyy netistä sekä USKOT -foorumin nettisivuston kautta että suoraan osoitteesta .

 

 

Kalenterihankkeen toteutti työryhmä, jossa oli edustajia kustakin uskontokunnasta. Kalenteriryhmään kuuluivat Daniel Weintraub puheenjohtajana, Anas Hajjar, Haris Bedretdin ja Pekka Y Hiltunen, sekä sihteerinä Anja Toivola-Stambouli.

 

Kalenterista tiedotettiin Kirkon Tiedotuskeskuksen kautta. Sähköpostitse tietoa lähetettiin opetus- ja kulttuuriministerille sekä sisäministerille, uskontojohtajille ja median, viranomaisten, mm. opetushallituksen ja järjestöjen edustajille sekä tutkijoille, käyttäen vuoden alussa järjestetyn vihapuheseminaarin osanottajaluetteloa. Kalenterista saatiin maininta myös Ekumeenisen vastuuviikon kouluaineistoon.  Ensimmäisenä kalenterista uutisoi 5.9. Kotimaa24.fi –sivusto, jonka jälkeen Yle1 radion Kultakuume haastatteli kalenteriryhmän jäseniä. Syksyn 2012 aikana USKOT –foorumin sivustolla vierailtiin yhteensä yli 8,000 kertaa ja katsottiin yli 17,000 sivua. Valtaosa vierailuista koski uskontokalenteria.

 

2.4 Teemaseminaari vihapuheesta

Kotisivujen ja kalenterihankkeen lisäksi Foorumin tavoitteena oli järjestää yksi seminaari jostain Foorumin tarkoituksen kannalta tärkeästä aiheesta. Ajatus seminaarin järjestämisestä ns. vihapuheesta syntyi Kultarannassa 11.8.2011 järjestetyssä uskontojohtajien tapaamisessa. Tällöin tasavallan presidentti ehdotti sellaisen seminaarin järjestämistä, jossa uskontojohtajat asettuisivat näkyvästi ja selkeästi suvaitsevaisen ja hyväksyvän Suomen asialle, vihapuhetta ja pelkoa vastaan. Foorumin hallitus katsoi, että hanke olisi luontevaa jatkoa Hanasaaren seminaarille ja siksikin sopiva USKOT -foorumin järjestettäväksi. Hallitus oli myös yksimielinen siitä, että tällaista tarjousta ei voi olla käyttämättä, koska eriarvoisuuden kasvu ja vihapuheen lisääntyminen ovat tosiasioita tämän päivän Suomessa.

 

Puheenjohtajistosta ja sihteeristä koostuva työryhmä sai tehtäväkseen suunnitella ns. vihapuheseminaaria, joka järjestettäisiin kutsuseminaarina. Kutsuja lähetettiin joulukuussa 2011 yli sadalle henkilölle tai yhteisölle, joista paikalle saapui 84. Kohderyhmänä oli poliitikkoja, median edustajia, tutkijoita, yhteiskunnallisia vaikuttajia sekä järjestöjen edustajia. Tunnukseksi päätettiin: ”Suoraan sanoen vihapuhetta vastaan: Puhukaamme hyvää toisistamme”. Ajatuksena oli, että uskontojohtajat asettuisivat seminaarissa näkyvästi ja selkeästi suvaitsevaisen ja hyväksyvän Suomen asialle, vihapuhetta ja pelkoa vastaan.

 

 

Alustajiksi kutsuttiin valtionsyyttäjä Mika Illman (Vihapuhe ja sananvapaus), ministeri Elisabeth Rehn (Vihapuheen vaarat), ja vastaava päätoimittaja Mikael Pentikäinen (Median vastuu vihapuheesta).


Kommenttipuheenvuorot pyydettiin USKOT-Foorumin taustayhteisöjä edustavilta uskontojohtajilta: arkkipiispa Kari Mäkinen (Suomen evankelis-luterilainen kirkko), arkkipiispa Leo (Suomen ortodoksinen kirkko), monsignore Rudolf Larenz (Katolinen kirkko Suomessa), puheenjohtaja Gideon Bolotowsky (Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry), puheenjohtaja Okan Daher, (Suomen Islam-seurakunta), ja puheenjohtaja Abdi-Hakim Yasin Ararse, (Suomen Islamilainen Neuvosto ry -SINE). Kirkon Tiedotuskeskukseen oltiin yhteydessä seminaarin tallentamiseksi videolle.

Seminaari toteutui aiotulla tavalla. Tasavallan presidentti Tarja Halonen avasi seminaarin, jonka jälkeen kolme alustajaa ja uskontojohtajat käyttivät puheenvuoronsa. Nämä ovat nähtävissä videoituna Foorumin nettisivuilla .  Vihapuheseminaari lisäsi merkittävästi USKOT-foorumin tunnettavuutta ja toi hyvää palautetta. Seminaarista kirjoitettiin mm. Tasavallan presidentin ja Suomen Ekumeenisen Neuvoston sekä Kotimaa24 nettisivuilla samoin kuin Helsingin Sanomissa 20.1.2012, Kotimaassa 26.1.2012 sekä Helsinki Timesissa 26.1.2012. Seminaari toteutettiin yhteistyössä Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallituksen kanssa, joka vastasi seminaarin kuluista.

 

 

2.5 Uskonnonopetuksen tuntijakokeskustelun seuraaminen

Toukokuussa 2012 pidetyssä Foorumin vuosikokouksessa evästettiin hallitusta seuraamaan uskonnonopetuksen tuntijakoa koskevaa keskustelua. Tämän alan asiantuntija, TT ja piispainkokouksen sihteeri Jyri Komulainen katsoi uskonnonopetuksen tuntijaon osalta tarvittavan selkeitä ehdotuksia.  Kun maan hallituksen päätös uskonnonopetuksen tuntien vähentämisestä tuli julkisuuteen kesäkuussa 2012, asiaan reagoitiin seuraavissa artikkeleissa, joiden kirjoittajina oli USKOT -foorumin edustajia:  

o   Uskonnonopetusta ei tule karkottaa kouluista: Gideon Bolotowsky, Heikki Huttunen, Anas Hajjar (Helsingin Sanomat / Mielipide 28.6.2012)

o   Religion är aktuellt: Jan Edström, Björn Vikström, Henrik Nymalm (Hufvustadsbladet 29.6.2012).

 

 

Hallitus totesi jälleen, että USKOT -foorumin resurssit ovat kovin vähäiset näiden asioiden asianmukaiseen käsittelyyn, josta syystä päätettiin perustaa erityinen asiantuntijoista koostuva työryhmä avustamaan hallitusta tämän kysymyksen seuraamisessa. Samalla päätettiin esittää vuoden 2013 vuosikokoukselle erityisen teemaseminaarin järjestämistä uskonnonopetuksesta syksyllä 2013.

 

2.6 Ympärileikkauskeskustelun seuraaminen

 

Vuosikokouksessa todettiin, että Suomessa on virinnyt ympärileikkauskeskustelu, joka koskee sekä muslimeita että juutalaisia.  Kysymys on kulttuurisista asioista, joka koskee miljoonia ihmisiä maailmassa. Keskustelu on ollut varsin negatiivista, ja osin asiantuntemus puutteellista.  USKOT -foorumin hallituksen jäseniä on haastateltu asiasta mediassa. Yle1:n ympärileikkausta käsittelevässä M.O.T –ohjelmassa 24.9. haastateltavina olivat mm. Gideon Bolotowsky ja Anas Hajjar.

 

2.7 Muut ajankohtaiset teemat ja niihin reagoiminen

Videofilmi profeetta Muhammadista. Uskonnot olivat Arabimaissa tapahtuneiden levottomuuksien jälkeen pinnalla myös Suomen mediassa. Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) laati 13.9. oman kannanottonsa elokuvaan ja siihen liittyviin tapahtumiin. Allekirjoittajina olivat SINE:n lisäksi lukuisat uskonnolliset yhdyskunnat ja järjestöt. USKOT -foorumin hallitus totesi myös omasta maastamme löytyvän esimerkkejä antisemitismistä ja islaminvastaisuudesta. Tässä yhteydessä mainittiin Oulussa ilmestynyt Kärkkäisen tavaratalon julkaisu. Katsottiin, että USKOT -foorumilla on rooli tämäntyyppisessä debatissa, mutta olisi huolellisesti harkittava mikä on Foorumin tulokulma asiaan.

 

3.     Kansainväliset yhteydet

 

3.1  Kansainväliset järjestöt

Kahden viime vuoden aikana USKOT -foorumilla on ollut epävirallisia yhteyksiä Euroopan uskontojohtajien neuvostoon (European Council of Religious Leaders - ECRL) sekä Uskonnot rauhan puolesta –konferenssiin    (Religions for Peace - RfP). Samoin on ulkoministeriön kautta oltu yhteydessä YK:n Sivilisaatioiden Allianssiin (UN Alliance of Civilizations - AoC), joka koordinoi maailmanlaajuisen uskontojen välisen yhteisymmärryksen viikon (World Interfaith Harmony Week) järjestelyjä.

Foorumin hallitus keskusteli suhtautumisesta kansainvälisiin järjestöihin ja omaksui varovaisen linjan. Se katsoi kuitenkin, että yhteydet ovat tärkeitä. Myös 2012 vuosikokous päätti edelleen ylläpitää yhteyksiä mainittuihin järjestöihin ja seurata näiden toimintaa ja kannanottoja mm. tiedotteiden kautta. Hallitus päätti myös laajentaa asiantuntemustaan tässä asiassa perustamalla kansainvälisten yhteyksien työryhmän.

 

3.2 Luterilaisen Maailmanliiton puheenjohtajan Munib Younanin tapaaminen

 Luterilaisen Maailmanliiton (Lutheran World Federation – LWF) puheenjohtaja, piispa Munib Younan, vieraili Suomessa luterilaisen kirkon kutsumana. Tapaamisessa 19.9.2012 vieraalle esiteltiin USKOT-foorumin toimintaa, ja piispa Younan kertoi Pyhän Maan uskontojen välisen yhteistyön neuvoston toiminnasta (Council of Religious Institutions of the Holy Land – ). Hän myös toivoi yhteistyötä USKOT-foorumin kanssa, ja kutsui Foorumin edustajat tutustumaan CRIHL:n toimintaan.

 

 

4.     Talous

 

Vuoden 2012 talousarvion loppusumma oli 4,000€. Pohjana oli jäsenmaksun korotus 300 eurosta 500 euroon. Lisäksi Suomen ev.lut. kirkko maksoi erityisenä tuen osoituksena Foorumille, joka on aloittamassa toimintaansa niukoin resurssein, muiden neljän jäsenyhteisön yhteenlaskettujen jäsenmaksujen määrää vastaavan summan, jolloin talousarvion tulopuoli jäsenmaksujen osalta nousi 4,000 euroon.

 

Vuoden 2012 menot muodostuivat toisaalta Foorumin nettisivuston perustamisesta (891€) ja moniuskontoisen kalenterin tuottamisesta (660€ toimitustyö), toisaalta sihteerinpalkkiosta (1,625€) ja hallintokuluista (311€). Loput (513€) on varattu alkuvuoden 2013 menoihin.

 

Vaikka verrattuna vuoteen 2011, jolloin talousarvion loppusumma oli 1,500€, tilanne oli hieman parempi, on kuitenkin selvää että USKOT -foorumi ei tällä rahoituksen tasolla pysty toimimaan tehokkaasti tavoitteittensa saavuttamiseksi. Foorumin, jolla ei ole toimistoa eikä henkilökuntaa, on vaikea ottaa vastaan merkittäviä tehtäviä. On tarpeen löytää ulkopuolista rahoitusta. Vuodelle 2012 avustusta haettiin mm. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, mutta tuloksetta. Rahoituksen löytäminen USKOT -foorumille tuleekin olemaan yksi uuden hallituksen tärkeimmistä haasteista.