Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Tro Fritt - uttalande om religionsfrihet

tro_fritt_2012(1).pdf

Religionsfrihet är en universell princip och en individuell mänsklig rättighet. Denna rättighet finns inskriven i såväl i FN:s deklaration för de mänskliga rättigheterna som i Finlands grundlag.

 

Religionsfriheten garanterar var och en rätt att privat och offentligt utöva sin religion; att tro, be, fira gudstjänster och helger samt förkunna. Den ger också barn och föräldrar rätt till religiös fostran. Samtidigt garanterar religionsfriheten envars rätt att inte tro eller utöva religion.

 

 Det är statens skyldighet att garantera religionsfrihet för medborgarna. Religionsfriheten har tillsammans med övriga mänskliga rättigheter en avgörande betydelse för både individen och samhället. Full religionsfrihet förutsätter att stat och religion är åtskilda. Om religionen knyts till den politiska makten förlorar den sin trovärdighet. Samhällets sekularisering är därför inget hot mot religion, utan snarare en möjlighet för religionerna att enskilt och tillsammans aktualisera och erbjuda en plattform för människors möte med de stora livsfrågorna.

 

I länder med begränsad religionsfrihet är även övriga mänskliga rättigheter kränkta och den samhälleliga utvecklingen hotad. Därför är det viktigt att Finlands biståndspolitik också uppmärksammar religionsfrihetssituationen i mottagarländerna.

 

 Också religionerna själva bär också ansvar för tryggandet av sina anhängare religionsfrihet, eftersom  religionsfriheten innefattar rätten att fritt byta religion. Ingen får utsättas för påtryckning inför ett sådant steg eller därefter.

Religionen erbjuder individen gemenskap, tillhörighet, tröst, referensram och möjlighet att bearbeta de stora livsfrågorna. Förståelsen för religionens betydelse och innebörd tenderar dock att minska i takt med sekulariseringen. Därför är det viktigt att de samhälleliga beslutsfattarna äger tillräcklig förståelse för vikten av envars religiösa övertygelse för att garantera att landets lagstiftning och praxis också i framtiden beaktar religionsfrihetens princip som en hörnsten för samhällsfreden.

 

 

 Finland har goda förutsättningar att bli ett föregångsland när det gäller mötet mellan de olika religionerna och kulturerna som slagit rot i det finländska samhället. De av republikens president år 2001 initierade årliga mötena mellan ledare för de tre monoteistiska religionerna samt grundandet av Religionernas samarbete i Finland - RESA -forumet är steg i rätt riktning för att motarbeta fördomar och öka kunskapen om de olika religionerna och kulturerna i vårt samhälle.

 

Ordförande Gideon Bolotowsky, Centralrådet för de judiska församlingarna

Ärkebiskop Kari Mäkinen, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Ärkebiskop Leo, Ortodoxa kyrkan i Finland

Biskop Teemu Sippo SCJ, Katolska kyrkan i Finland

Ordförande Okan Daher, Suomen Islam-seurakunta (tatarsamfundet)

Ordförande Abdi-Hakim Yasin Ararse, Suomen Islamilainen Neuvosto (Islamiska rådet i Finland)

Generalsekreterare Heikki Huttunen, Ekumeniska Rådet i Finland