Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

RESA-forumets stadgar

Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT-foorumi ry / Religionernas samarbete i Finland – RESA-forumet rf

 10.5.2011                                            

 

STADGAR

 

1. Föreningens namn och hemort

 Föreningens namn är Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT-foorumi ry / Religionernas samarbete i Finland – RESA-forumet rf. Föreningen benämns i dessa stadgar Forumet. Forumets språk är finska och svenska. Föreningens hemort är Helsingfors.

 

 

2. Syfte  

 Forumets syfte är att värna om samhällsfreden i vårt land på ett sätt som stöder religionsfriheten, genom att främja dialog mellan religionerna, deras likvärdighet, inbördes respekt och samarbete i de frågor Forumet anser vara viktiga.

 

3. Verksamhetsformer

Forumet uppfyller sitt syfte genom att

 

·         kalla religiösa samfund och deras medlemmar till interaktion,

·         inbjuda samarbetsparter att främja genomförandet av målsättningarna,

·         vid behov befullmäktigas att sköta medlemssamfundens gemensamma     ärenden tillsammans med myndigheter enligt särskild överenskommelse,

·         arrangera överläggningar, seminarier och konferenser

·         grunda sektioner och arbetsgrupper,

·         idka publikationsverksamhet

·         samla information om och i offentligheten lyfta fram religionerna och deras kulturarv,

·         upprätthålla kontakter till sina medlemmar och inter-religiösa organisationer i Finland och utomlands,

 

För att stöda verksamheten kan Forumet ta emot understöd, testamenten och andra gåvor, äga och förvalta fastigheter, idka publikationsverksamhet samt ekonomisk verksamhet i enlighet med vad som avses i föreningslagens § 5.

 

4. Medlemmar

 

Forumets grundande samfund som representerar judendomen, kristendomen och islam är:  Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry / Centralrådet för de Judiska Församlingarna i Finland rf, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko / Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN) / Ekumeniska Rådet i Finland rf (ERF), Suomen Islam-seurakunta (finländska tatarsamfundet) och Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE).

 

Medlemmarna utser var för sig högst fem representanter per medlemsorganisation till Forumets årsmöte. Medlemsrepresentanterna har i Forumets möte närvaro-, yttrande-, röst- och initiativrätt.

 

5. Medlemskap

 

Som medlem kan antas en i Finland verkande, etablerad och registrerad centralorganisation eller sammanslutning för religionssamfund, som godkänner Forumets syfte och förbinder sig att främja detta.

 

Om medlemskap ansöks av Forumets styrelse. Årsmötet besluter enhälligt om nya medlemmar på styrelsens förslag.

 

6. Avslutande av medlemskap

 

En medlem kan utträda ur Forumet genom ett skriftligt meddelande till styrelsen eller dess ordförande eller genom att meddela om utträdet till Forumets årsmöte för anteckning i protokollet.

 

Styrelsen kan utesluta en medlem ur Forumet ifall denna inte betalt medlemsavgift eller på annat sätt underlåtit att uppfylla de förpliktelser som medlemmen åtagit sig genom att ansluta sig till Forumet, eller om medlemmen genom sitt handlande i eller utanför Forumet på ett påtagligt sätt skadat Forumet eller inte längre uppfyller de medlemskriterier som nämns i stadgarna.

 

7. Anslutnings- och medlemsavgift

 

Årsmötet besluter om storleken på medlemmarnas anslutningsavgift och årliga medlemsavgift.

 

8. Styrelse

 

Styrelsen sköter Forumets ärenden som förberedande och verkställande organ.  Styrelsen kan vid behov tillsätta arbetsgrupper, vars uppgift är att bereda ärenden för styrelsen.

 

Styrelsen utgörs av medlemmarnas representanter och består av minst en och högst två medlemmar från varje medlemssamfund.

 

Till styrelsen hör ett presidium som består av representanter från medlemssamfunden. Dessutom består styrelsen av minst fyra och högst sju övriga medlemmar. Årsmötet besluter om styrelsemedlemmarnas antal. Varje styrelsemedlem har en personlig ersättare. Styrelsen väljer eller kallar sekreterare och skattmästare.

 

Presidiet utgörs av ordförande och två viceordföranden så att varje religionssamfund har en representant i presidiet.  

 

Styrelsens mandatperiod är två år.  

 

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år på kallelse av ordförande eller om om ordförande är förhindrad, på kallelse av viceordförande. Styrelsemöte hålls om minst hälften av styrelsens medlemmar så önskar.

 

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, inklusive ordförande eller en av viceordförandena, är närvarande, och minst fyra av medlemssamfunden är representerade. Styrelsen strävar efter att fatta konsensusbeslut. Omröstningar avgörs genom enkel majoritet.  Om rösterna faller jämt avgör ordförandes röst, vid val avgör lotten.

 

9. Tecknande av Forumets namn

 

Forumets namn tecknas av styrelsens ordförande eller viceordförande tillsammans med en av styrelsens medlemmar.

 

10. Räkenskapsperiod och bokslut

 

Forumets räkenskapsperiod är verksamhetsåret.

 

Bokslutet med nödvändiga bilagor ska tillsammans med styrelsens årsberättelse ges till revisorerna minst en månad före årsmötet. Revisorerna ska ge sitt skriftliga utlåtande till styrelsen minst två veckor före årsmötet.

 

11. Årsmötet

 

Forumets årsmöte hålls årligen enligt styrelsens beslut i mars, april eller maj.

 

Styrelsen ska kalla medlemmarna till årsmöte minst två veckor före mötet genom ett postat brev eller med e-post.

 

Ifall en medlem vill behandla ett ärende vid mötet ska medlemmen meddela om detta skriftligt till styrelsen minst fyra veckor före mötet.  

 

Extraordinärt möte hålls enligt årsmötets beslut, när styrelsen anser det nödvändigt eller om minst tre medlemmar skriftligen yrkar på det hos styrelsen för behandling av ett specifikt ärende.  Mötet ska hållas trettio dagar efter att yrkan om detta riktats till styrelsen.

 

Vid Forumets årsmöte har varje medlemssamfunds befullmäktigade representant en röst.

 

Som årsmötets beslut antecknas, ifall inte stadgarna säger annat, den åsikt som fått över hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämt avgör mötesordförandes röst, vid val avgör lotten.

 

Vid Forumets årsmöte behandlas följande ärenden:

 

·         presentation av bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande

·         beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga

·         fastställande av verksamhetsplan, budget och storleken på anslutnings- och medlemsavgifter

·         beslut om antalet styrelsemedlemmar

·         val av styrelsens ordinarie medlemmar och ersättare vartannat år

·         val av två revisorer och revisorssuppleanter

·         beslut om nya medlemssamfund på styrelsens förslag

·         behandling av övriga ärenden som beretts av styrelsen och antecknats i möteskallelsen.

 

12. Stadgeförändringar

 

Om stadgeförändringar besluter Forumets årsmöte. För beslut krävs minst trefjärdedelars majoritet av de avgivna rösterna.  Stadgeförändringar bör nämnas i möteskallelsen.

 

13. Upplösning av Forumet

 

Om upplösning av Forumet besluts vid två av Forumets möten, årsmöte eller extraordinärt möte, som bör hållas med minst tre månaders mellanrum.  Om upplösning av Forumet bör nämnas i möteskallelsen. För beslut krävs minst trefjärdedelars majoritet av de avgivna rösterna.   Om Forumet upplöses ska dess tillgångar användas enligt det syfte som finns omnämnt i §2 på sätt som besluts vid möte som hålls efter upplösandet.  Om Forumet blir upplöst används tillgångarna på samma sätt.  Forumets arkiv överlåts till Riksarkivet.

 

14.  I övriga ärenden följs föreningslagen.