Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Likvärdigheten brister i minoriteternas religionsundervisning

Hösten 2016 antogs ett nytt undervisningsprogram för den grundläggande utbildningen. På vissa orter har religionsundervisningen för elever från minoritetsreligionerna tagits bort helt. Man föreställer sig att den gemensamma religionsundervisningen tjänar det mångkulturella. Dessutom ligger det sparbehov bakom besluten.


Religionsundervisning och minoriteter var temat för RESA-forumets samtal måndagen den 30 januari. I samtalet deltog myndigheter, forskare, religionslärare och företrädare för de olika religionerna. Syftet var att dela erfarenheteter och hitta goda lösningar på de problem som minoritetsreligionernas representanter möter.

 

 

Hösten 2016 antogs ett nytt undervisningsprogram för den grundläggande utbildningen. För de religiösa minoritetsgrupperna innebär programmet ett erkännande bland andra religioner och undervisningsämnen och en möjlighet att fortsättningsvis utveckla undervisningen.

 

 

Generellt sett är erfarenheterna goda. På vissa orter har dock religionsundervisningen för elever från minoritetsreligionerna tagits bort helt. I dessa skolor har man beslutat att gå över till så kallad gemensam religionsundervisning. Man föreställer sig att den gemensamma religionsundervisningen tjänar det mångkulturella. Dessutom ligger det sparbehov bakom besluten Enligt lagen om den grundläggande utbildningen bör undervisning i egen religion ordnas när det på orten finns minst tre elever från samma minoritetsreligion.

 

 

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen inledde med att konstatera:

 

 

"Att erbjuda religionsundervisning är ett konkret exempel på att staten ser religionerna som en positiv kraft och respekterar de religiösa minoriteternas värderingar.”

 

Hon fortsatte: ”Kännedom om den egna religionen och religiös läskunnighet är numera viktigare än någonsin tidigare. Undervisning i den egna religionen stöder eleverna att respektera liv, människovärde och det som är heligt för en själv och för den andra. Den stärker och fördjupar den egna identiteten, vilket är en nödvändig förutsättning för ett äkta kulturmöte”.

 

 

Mötet betonade varje elevs rätt till undervisning i den egna religionen och religionsundervisningens främjande av kultur och identitet. Religionerna är också en viktig del av den kulturella läskunnigheten i en globaliserad värld. Alla elever bör få undervisning både i den egna religionen och i andra religioner. Religionsmöte och –dialog borde finnas med som en naturlig del också i andra läroämnen. På så sätt kan vi bygga en grund för äkta dialog som främjar samhällsfreden. 

 

 

Deltagarna vädjade till myndigheterna och de politiska beslutsfattarna att garantera att de lokala undervisningsprogrammen följer det nationella undervisningsprogrammet också när det gäller minoriteterna.

 

 

Mötet arrangerades av Religionernas samarbete i Finland – RESA-forumet rf, vars medlemmar representerar judendomen, kristendomen och islam. Forumets uppgift är att främja samhällsfreden i vårt land på ett sätt som stärker religionsfriheten genom att stöda religionsdialog, likvärdighet, inbördes respekt och samarbete.

 

 

Mera information:

ordförande Atik Ali, RESA-forumet rf, 0400 680 264 .

 

Undervisnings- och kulturministerns bloggtext om samtalet finns här (på finska):