Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Centralrådet för de Judiska Församlingarna i Finland fördömer de svenska myndigheternas otillräckliga agerande

De nordiska länderna präglas av en gemensam syn pa  religions- och åskådningsfrihet. Förutom yttrandefriheten hör en strävan till att skydda de svaga och stärka våra samhällen genom att säkra allas  likvärdiga möjligheter till deltagande till de fundamentala värden som de nordiska länderna delar och som utgör en grund för deras existens.  
 Judar har genom tiderna varit utsatta för diskriminering på grund av sitt ursprung. Det har dock varit hittills okänt i dagens Europa att ett judiskt samfund känner sig så hotat att det tvingas upphöra med sin verksamhet. Judiska föreningen i Umeå har tvingats lägga ner sin verksamhet efter kontinuerliga hot från extremister och nazister. Detta tyder på ett totalt misslyckande från de ansvariga myndigheternas sida.
Denna situation kan inte ha uppstått utan otillräcklig respons från dem vars uppgift det är att skydda de svagaste i ett demokratiskt samhälle. Regering och myndigheter har inte i tillräckligt hög grad använt sig av den makt och de befogenheter de fått av det svenska folket för att säkerställa den judiska minoritetens rättigheter i Umeå.
 Vi anser sålunda att den svenska regeringen och myndigheterna misslyckats i sin plikt att värna om den judiska minoritetens mänskliga rättigheter i Umeå. Vi fördömer detta och efterlyser en stark och snabb respons av de ansvariga myndigheterna för att säkerställa tryggheten för judar i Umeå och i hela Sverige.
 
 Centralrådet för de judiska församlingarna i Finland
Yaron Nadbornik
Ordförande