Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Årsberättelse 2016

Efter att RESA-forumet grundades har Finland förändrats på många sätt. Vårt land har blivit mera mångkulturellt och religionerna har blivit allt synligare i människornas vardag. RESA-forumets uppgift – att värna om samhällsfreden och att främja dialog mellan religionerna – har blivit allt viktigare då samhällsfreden inte längre är någon självklarhet.

 

Kontakterna till myndigheterna ökade märkbart. RESA-forumet inbjöds att bli medlem i olika delegationer och arbetsgrupper och ombads att ge utlåtande om projekt under planering.  Tillsammans med inrikesministeriet ordnades ett rundabordssamtal med temat ”Religioner mot polarisering och motsättningar i samhället”.

 

Tillräckliga ekonomiska resurser är dock en förutsättning för ett effektivt arbete. I slutet av 2016 gav statsmakten ett bidrag på 20 000 euro till RESA-forumet. 

 

 


Årsberättelse 2016.pdf