Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

USKOT-foorumi antoi lausunnon lukiokoulutuksen kehittämisestä (LOPS16)

Opetushallitus oli pyytänyt lukiokoulutuksen kehittämisestä kiinnostuneita tahoja osallistumaan lukion opetussuunnitelman perusteiden edelleen kehittämiseen kommentoimalla luonnosta.  USKOT-foorumin antoi 5.5.2015 seuraavan lausunnon:

 

Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry on Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry:n, Suomen Evankelis-luterilaisen kirkon, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry:n (SEN), Suomen Islam-seurakunnan ja Suomen Islamilainen Neuvosto ry:n (SINE) perustama yhteistyöelin.

 

Jotkut yllämainituista USKOT-foorumin jäsenyhteisöistä – Ev.lut. kirkon Kirkkohallitus, Suomen Ekumeeninen Neuvosto sekä Suomen Islamilainen Neuvosto - ovat jo toimittaneet omat parannusesityksensä luonnokseen. Korostammekin yhteistyöfoorumina perusopetuslain 13 pykälän mukaista oman uskonnon opetusta ja niitä keskeisiä kantoja, joita jäsenyhteisömme pitävät erityisen tärkeinä.

 

1.       Lukiokoulutuksen arvoperustaa koskevassa luvussa 2.2. todetaan, että lukio-opetus on ”opiskelijoita uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta.”  Termi ”sitouttamaton” on usealle USKOT-foorumin jäsenyhteisölle ongelmallinen, koska se saattaa toimia maassamme vallitsevaa positiivista uskonnonvapautta vastaan. Tuemmekin SEN:in lausunnossa esitettyä vaihtoehtoista ilmaisua: Lukio-opetus on opiskelijoiden uskonnollista sekä katsomuksellista moninaisuutta kunnioittavaa ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta.

 

2.       Luvussa 3.2 esitetään monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä. Tuemme SEN:in ja SINE:n ehdotusta siitä, että luetteloon lisätään kirkot ja muut uskonnolliset yhdyskunnat.

 

3.       Se seikka, että elämänkatsomustietoa koskevassa luvussa 5.1.6 ei edellytetä opiskelijoiden tutustumista eri uskontoihin, on jäsenyhteisöjemme mielestä vakava virhe. Ilman uskontojen lukutaitoa on mahdoton ymmärtää oman monikulttuuristuvan yhteiskuntamme kuin myös muun maailman tapahtumia. Tässä asiassa tuemme SEN:in ja SINE:n lausuntoja, joissa ehdotetaan perustietoja kristinuskosta, islamista, juutalaisuudesta sekä muista maassamme vaikuttavista uskonnoista elämänkatsomustiedon osaksi. 

 

Lausunnon keskeinen sisältö

Tuemme jäsenyhteisöjemme esityksiä seuraavissa asioissa:

 

  • Luvun 2.2. toisen kappaleen viimeinen virke tulisi kirjoittaa muotoon: Lukio-opetus on opiskelijoiden uskonnollista sekä katsomuksellista moninaisuutta kunnioittavaa ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta.
  • Luvussa 3.2. tulisi mainita oppimisympäristöinä myös kirkot ja muut uskonnolliset yhdyskunnat.
  • Elämänkatsomustietoa koskevan osion 5.16 tulisi sisältää selkeämmin ja runsaammin uskontoja koskevaa ainesta.

 

USKOT-foorumin puolesta

Atik Ali

Puheenjohtaja