Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Religionerna tryggar samhällsfreden

Torsdag morgon den 5.3 promenerade judar, kristna och muslimer hand i hand från moskén till kyrkan och därifrån till synagogan, var man offentliggjorde RESA-forumets gemensamma uttalande inför riksdagsvalet. Promenaden var ett tecken av vänskap och vilja att främja freden i Finland, Europa och i världen.

I vårt land har vi hittills undgått de värsta hatbrotten. Det bästa skyddet mot hatbrott är att människor av olika religioner, övertygelser och kulturer kan leva tryggt tillsammans, föra dialog och samarbeta. Ju bättre kännedom människor har om sin egen identitet, desto mindre hatar de andra.

Tack till all som deltog i promenaden!

 

Läs uttalandet här: 

 

                                   Religionerna tryggar samhällsfreden

 

 

Muslimer, kristna och judar engagerar sig


Finland är ett mångreligiöst och mångkulturellt samhälle. Att erkänna denna mångfald leder till framgång. Den öppenhet och dynamik som mångfalden av religioner och övertygelser för med sig är en grund för ekonomisk och samhällelig utveckling. Minoriteternas likvärdiga ställning vid sidan av majoriteten säger något om allas välfärd. Det mångreligiösa och mångkulturella bör ses som en tillgång och en möjlighet. Finland kan undvika Västeuropas hotbilder om olika folkgruppers fiendskap och välja samhällsfredens och mångfaldens väg.


1 Religionerna i det offentliga rummet


I vårt land har vi hittills undgått de värsta hatbrotten. Det bästa skyddet mot hatbrott är att människor av olika religioner, övertygelser och kulturer kan leva tryggt tillsammans, föra dialog och samarbeta. Olika identiteter och samverkan dem emellan är välkommet i det finländska samhället.

Kunskap om religioner och deras budskap hör till allmänbildningen numera. Skolans undervisning i den egna religionen är nödvändigt för alla – majoritet som minoritet. Förtrogenhet med den egna religionen och kulturtraditionen utvecklar det kritiska tänkandet och ger verktyg för att motverka radikalisering och uppvigling till hat. Religionernas närvaro är en naturlig del av samhällets stöd till dess medborgare i olika situationer – som försvarsmakt, hälsovård och fängelser.

Ju bättre kännedom människor har om sin egen identitet, desto mindre hatar de andra. Ju bättre finländarna integrerar sin egen religiositet, desto säkrare går de för den radikala propagandan.


2 En öppen och rättvis invandringspolitik


Finland behöver en holistisk invandringspolitik som är öppen och rättvis för alla.  Den ska synas i migration för studier och arbete, i familjeåterföreningar, i flyktingkvoter och asylbeslut. Migration förstärker vårt lands interaktion med den övriga världen och främjar skapande och företagande. Invandring äventyrar inte situationen för vårt lands fattiga och utslagna, utan främjar det gemensamma välbefinnandet. Utvecklandet av vårt lands kultur och ekonomi förutsätter att vi öppnar dörrarna för flera invandrare än idag.


3 Global välfärd


Samhällsfreden i Finland och Europeiska Unionen förstärks när vi främjar hela mänsklighetens välfärd. Finland måste höja sin profil när det gäller bistånd, fred och mänskliga rättigheter. Detta främjar i sin tur mänsklighetens förutsättningar att möta gemensamma utmaningar som krig, fattigdom och miljökatastrofer. Religiös läskunnighet, främjande av religionsfrihet och andra mänskliga rättigheter är en del av utrikes- och biståndspolitiken. Religionernas samarbete i Finland kan erbjuda modeller för motsvarande initiativ på annat håll.

 

Religionernas samarbete i Finland – RESA-forumet

Biskop Kaarlo Kalliala, viceordförande           


Islamiska Rådet i Finland

Anas Hajjar, ordförande

 

Ekumeniska Rådet i FinlandCentralrådet för de judiska församlingarna

Yaron Nadbornik, viceordförande

 


Ekumeniska Rådet i Finland

Heikki Huttunen, generalsekreterare