Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

OPS 2016:Täsmennyksiä uuteen opetussuunnnitelman perusteluonnokseen

USKOT-foorumi antoi 14.10.2014 lausunnon opetussuunnitelman perusteluonnoksesta. Lausunnon keskeinen sisältö:
1) Toivoisimme käytettävän termiä ”uskonnollisesti moniarvoinen” eikä ”sitouttamaton” koska oman uskonnon opetus yrittää haastaa omakohtaiseen katsomukselliseen pohdintaan.
2) Opetussuunnitelmien spiraalimaisuutta voisi karsia.
3) Useassa koulussa kiertävien vähemmistöuskontojen opettajien kannalta olisi parempi korostaa vierailujen hyödyllisyyttä ja pyrkimystä niiden järjestämiseen kuin ehdotonta velvoittavuutta.
4) Opetussuunnitelmien vaatimusten tulisi olla samantasoiset kaikkien uskontojen kohdalla.

Lausunnon koko teksti alla:
USKOT-foorumi kiittää Opetushallitusta mahdollisuudesta kommentoida perusteluonnosta. Teemme sen erityisesti uskonnonopetuksen näkökulmasta. Toteamme tyytyväisyydellä, että luonnoksessa on otettu huomioon useita uskonnonopetuksen kannalta tärkeitä, keväällä 2014 esitettyjä asioita. Kiinnittäisimme kuitenkin huomiota seuraaviin seikkoihin yleisessä osiossa:

1) Perusopetuksen luonnoksessa kohdassa 2.2, ”Perusopetuksen arvoperusta”, osion ”Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia” lopulla todetaan, että ”opetus on oppilaita uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta”. Näkisimme mielellämme, että tekstissä käytettäisiin termiä "uskonnollisesti moniarvoista", sillä oman uskonnon opetus yrittää haastaa omakohtaiseen katsomukselliseen pohdintaan. "Sitouttamaton" alleviivaa ulkokohtaisuutta ja jopa penseyttä, toisin kuin esimerkiksi uskonnonvapauslain esityöt vuonna 2002.

2) Uskonnon opetussuunnitelmia on kritisoitu niiden spiraalimaisuudesta, joka näkyy edelleen perusteluonnoksissa. Esimerkiksi juhlapyhät toistuvat opetuksessa tavalla tai toisella koko peruskoulun ajan, ja myös sisällöllisiä asioita syvennetään vuosien mittaan. Koska opetussuunnitelma edustaa yleistä kehikkoa, joka ilmentää yläkäsittein opiskeltavia asioita, siitä voisi karsia spiraalimaisuutta, ja sen jälkeen tehdä samoin eri uskontojen opetussuunnitelmille.

3) Vaikka opetussuunnitelmia ei tehdäkään vähemmistöuskontojen (Suomen mittakaavassa) ehdoilla, vierailuvelvoite muodostuu käytännössä perin hankalaksi niille vähemmistöuskontojen opettajille, jotka kiertävät useassa koulussa. Olisi parempi korostaa vierailujen hyödyllisyyttä ja pyrkimystä niiden järjestämiseen kuin ehdotonta velvoittavuutta.

4) Opetussuunnitelmia ei myöskään tehdä maahanmuuttajataustaisten mukaan, ja siksi on hyvä, että joka tasolla on mainittu opetuksen tuesta ja eriyttämisestä. Joidenkin vähemmistöuskontojen opetussuunnitelmien (esimerkiksi Islam) kohdalla näyttäisi kuitenkin siltä, että vaatimukset ovat yleistä osuutta korkeammat, ja myös korkeammat kuin evankelis-luterilaisen uskonnon kohdalla. Tähän on syytä kiinnittää huomiota.

USKOT-foorumin hallitus