Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Säännöt suomeksi

Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry

Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

 

SÄÄNNÖT

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry / Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf. Yhdistystä nimitetään jatkossa näissä säännöissä Foorumiksi. Foorumin kielet ovat suomi ja ruotsi. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

 

2. Tarkoitus

Foorumin tarkoituksena on vaalia yhteiskuntarauhaa maassamme uskonnonvapautta vahvistavassa hengessä edistämällä uskontojen välistä vuoropuhelua, yhdenvertaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä Foorumin tärkeäksi katsomissa asioissa.

 

3. Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Foorumi:

· kutsuu uskonnollisia yhteisöjä ja niiden jäseniä keskinäiseen vuorovaikutukseen,

· kutsuu yhteistyökumppaneita toimintansa päämäärien toteuttamiseksi,

· hoitaa tarvittaessa jäsenyhteisöjensä valtuuttamana yhteisiä asioita viranomaisten kanssa sen mukaan kuin siitä erikseen sovitaan,

· järjestää neuvotteluja, seminaareja ja konferensseja,

· perustaa jaostoja ja työryhmiä,

· harjoittaa julkaisutoimintaa,

· kerää ja toimittaa julkisuuteen uskontoja ja niiden kulttuuriperintöä koskevaa tietoa, sekä

· ylläpitää yhteyttä jäseniinsä ja eri uskontojenvälisiin järjestöihin Suomessa ja ulkomailla.

Toimintansa tukemiseksi Foorumi voi ottaa vastaan avustuksia sekä testamentti- ja muita lahjoituksia, omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa sekä yhdistyslain 5 §:ssä tarkoitettua taloudellista toimintaa.

 

4. Jäsenet

Foorumin perustajajäsenyhteisöt, jotka edustavat juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia, ovat: Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry / Centralrådet för de Judiska Församlingarna i Finland rf, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko / Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN) / Ekumeniska Rådet i Finland rf (ERF), Suomen Islam-seurakunta ja Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE).

Jäsenet nimeävät kukin enintään viisi edustajaa jäsenyhteisöä kohti Foorumin vuosikokoukseen. Jäsenten edustajilla on Foorumin kokouksessa läsnäolo-, puhe-, ääni- ja aloiteoikeus.

 

5. Jäseneksi liittyminen

Jäseneksi voi liittyä Suomessa toimiva vakiintunut ja rekisteröity uskonnollisten yhteisöjen keskusjärjestö tai yhteenliittymä, joka hyväksyy Forumin tarkoituksen ja sitoutuu toimimaan sen edistämiseksi.

Jäsenyyttä voi hakea Foorumin hallitukselta. Vuosikokous päättää yksimielisesti uusista jäsenistä hallituksen esityksestä.

 

6. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota Foorumista ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta Foorumin vuosikokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen Foorumista, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin se on Foorumiin liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään Foorumissa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut Foorumia tai ei enää täytä Foorumin säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

7. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

8. Hallitus

Foorumin asioita hoitaa hallitus, joka on valmisteleva ja toimeenpaneva elin. Hallitus voi tarvittaessa asettaa työryhmiä, joiden tehtävänä on valmistella asioita hallitukselle.

Hallitus muodostetaan jäsenten edustajista siten, että hallituksessa on vähintään yksi ja enintään kaksi jäsentä kustakin jäsenyhteisöstä.

Hallitukseen kuuluu eri uskontojen jäsenyhteisöistä puheenjohtajisto. Lisäksi siihen kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättää vuosikokous. Kullakin hallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varaedustaja. Hallitus valitsee tai kutsuu sihteerin ja rahastonhoitajan.

Puheenjohtajiston muodostaa puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa siten että kustakin uskontokunnasta on yksi edustaja puheenjohtajistossa.

Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Hallitus kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokous pidetään, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, mukaan luettuna puheenjohtaja tai toinen varapuheenjohtajista, on läsnä, ja vähintään neljä jäsenyhteisöä on edustettuna. Päätökset pyritään tekemään konsensusperiaatteella. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

 

9. Foorumin nimen kirjoittaminen

Foorumin nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

 

10. Tilikausi ja tilintarkastus

Foorumin tilikausi on toimintavuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

11. Vuosikokous

Foorumin vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-toukokuussa.

Hallituksen on kutsuttava vuosikokous koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian kokouksen käsiteltäväksi, on jäsenen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun vuosikokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Foorumin vuosikokouksessa jokaisella jäsenyhteisön valtuuttamalla edustajalla on yksi ääni.

Yhdistyksen vuosikokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

Foorumin vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

· esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

· päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

· vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

· päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.

· valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet joka toinen vuosi.

· valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja

· päätetään hallituksen esityksestä uusista jäsenyhteisöistä

· käsitellään muut hallituksen esittämät kokouskutsussa mainitut asiat.

 

12. Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää Foorumin vuosikokous. Päätökseen tarvitaan vähintään kolmen neljäsosan enemmistö an­netuis­ta äänistä. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

 

13. Foorumin purkaminen

Foorumin purkamisesta päätetään kahdessa Foorumin vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessa, jotka on pidettävä vähintään kolmen kuukauden välein. Foorumin purkamisesta on mainittava kokouskutsussa. Päätökseen tarvitaan kolmen neljäsosan enemmistö annetuista äänistä. Foorumin purkautuessa sen varat käytetään sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen jälkimmäisen purkamisesta päättävän kokouksen tarkemmin määrittelemällä tavalla. Foorumin tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen. Foorumin arkisto luovutetaan Kansallisarkistoon.

 

14. Muissa asioissa noudatetaan yhdistyslakia.